پاسخ تشریحی زیست کنکور تجربی1401

توجه کنید که دبیران این پاسخ‌های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه‌ی پاسخ‌ها ارزیابی جامع‌تری به شما خواهد داد .

پاسخ تشریحی زیست  کنکور تجربی1401


پاسخ تشریحی درس زیست شناسی - کنکور 1401 تجربیدر سوال هایی که برایتان مهم تر است همه‌ی پاسخ ها را مطالعه کنید .

 پیشنهاد می کنیم همه‌ی پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . 

توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه‌ی پاسخ‌ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد .

 پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است .

-------------------------------------------------------------------------------


1) محمدمهدی روزبهانی: رتبه 37 کنکور تجربی 1394 - فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران - مسئول درس زیست‌شناسی دوازدهم کانون

2) کیارش سادات رفیعی : رتبه 109 کنکور تجربی 1399 - دانشجو پزشکی دانشگاه شهید بهشتی- دبیر مشهد

3) میلاد یعقوبی: دکتری دامپزشکی دانشگاه باهنر کرمان - دبیر زیست‌شناسی

4) محمد امین عرب‌شجاعی: رتبه 235 منطقه 2- دانشجو پزشکی دانشگاه تهران- ناظرعلمی کتاب آبی زیست شناسی جامع قلم‌چی و محمدحسین راستی: رتبه 55 منطقه 1- دانشجو دندانپزشکی شهید بهشتی

5) شهریار صالحی: رتبه 97 کنکور تجربی 1400- دانشجو پزشکی دانشگاه شهید بهشتی - ویراستار آزمون‌های کانون

6/5/2023 9:20:46 AM
Menu