فیلم حل سوال‌های درس فیزیک کنکور تجربی 1401: محمدجواد سورچی

فیلم حل سوال‌های درس فیزیک کنکور تجربی 1401: محمدجواد سورچی-قابل مشاهده در لینک بالا:

فیلم حل سوال‌های درس فیزیک کنکور تجربی 1401: محمدجواد سورچی

دوستان عزیز سلام

در فایلهای ویدیویی زیر محمدجواد سورچی (از طراحان و ویراستاران درس فیزیک تجربی کانون فرهنگی آموزش) به حل ویدیویی سوالات فیزیک تجربی کنکور 1401 پرداخته است.


فایل های ضمیمه

فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-181-185
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-181-185-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-186-187
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-186-187-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-186-187-3
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-188-189
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-188-189-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-188-189-3
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-190-191
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-190-191-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-192-193
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-192-193-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-192-193-3
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-194-195
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-194-195-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-194-195-3
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-196-197
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-196-197-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-196-197-3
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-198-199
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-198-199-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-198-199-3
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-200-201
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-200-201-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-200-201-3
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-202-203
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-202-203-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-204-205
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-204-205-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-206-1
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-206-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-206-3
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-206-4
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-207-208-1
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-207-208-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-207-208-3
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-209-210-1
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-209-210-2
فیلم تحلیل سوالات درس فیزیک تجربی - کنکور1401- محمدجواد سورچی-209-210-3
5/29/2023 9:13:08 AM
Menu