هفت مهارت ضروری زندگی که هر کودکی به آن نیاز دارد

در این مقاله به مهارت‌های ضروری که هر کودکی به آن نیاز دارد توجه می‌کنیم و این باعث می‌شود کودک شناخت بهتری از جهان اطراف پیدا کند.

هفت مهارت ضروری زندگی که هر کودکی به آن نیاز دارد


The 7 Essential Life Skills Every Child Needs


What are 7 Essential Life Skills

Life skills are based on executive functions; they bring together our social, emotional and cognitive capacities to problem solve and achieve goals. Studies have found they are critical to success in school and life

7 مهارت ضروری زندگی چیست؟

مهارت‌های زندگی بر پایه عملکردهای اجرایی هستند؛ این مهارت‌ها ظرفیت‌های شناختی، احساسی و اجتماعی ما را برای حل مسئله و دستیابی به اهداف گرد هم می‌آورند. پژوهش‌ها یافته‌اند که این موارد برای موفقیت در مدرسه و زندگی لازم هستند.

Focus and Self-Control

Children need this skill to achieve goals, especially in a world filled with distractions and information overload. This includes paying attention, exercising self-control, remembering the rules and thinking flexibility

تمرکز و خودکنترلی

کودکان برای رسیدن به اهداف خود به تمرکز و خودکنترلی احتیاج دارند، به خصوص در دنیایی که سرشار از اطلاعات و عواملی است که حواس را پرت می‌کنند. این مهارت شامل توجه کردن، تمرین خودکنترلی، به خاطر سپردن قوانین و تفکر قابل انعطاف است.Perspective Taking

This involves understanding what others think and feel, and forms the basis for children’s understanding of the intentions of parents, teachers and friends. Children with this skill are less likely to get involved in conflicts

برداشت از نقطه نظر دیگران

به معنی فهم افکار و احساسات دیگران است و درک اولیه‌ی کودک از قصد و نیت والدین، معلمان و دوستان را تشکیل می‌دهد. احتمال گرفتار شدن در کشمکش‌ها برای کودکانی که این مهارت را دارند کمتر است.

Communicating

Much more than understanding language, reading, writing and speaking, communicating is the skill of determining what one wants to communicate and realizing how it will be understood by others. It is the skill teachers and employers feel is most lacking today

معاشرت

ارتباط گیری بسیار فراتر از فهم زبان، مطالعه، نوشتن و صحبت کردن است. معاشرت و برقراری ارتباط یعنی مهارت تشخیص اینکه آدم می‌خواهد درباره چه  مکالمه کند و دیگران آن را چگونه درک خواهند کرد. امروزه معلمان و کارفرمایان کمبود این مورد را بیشتر از سایر مهارت‌ها حس می‌کنند.

Making Connections

This Life Skill is at the heart of learning: figuring out what’s the same, what’s different, and sorting them into categories. Making unusual connections is at the core of creativity and moves children beyond knowing information to using information well

ایجاد ارتباط

این مهارت اساس یادگیری است: پیدا کردن شباهت‌ها و تفاوت‌ها و دسته‌بندی کردنشان. یافتن ارتباطات غیرمعمول هسته‌ی خلاقیت است و کودکان را فراتر از دانستن می‌برد تا از آن دانش به خوبی استفاده کنند.


Critical Thinking

This skill helps children analyze and evaluate information to guide their beliefs, decisions and actions. Children need critical thinking to make sense of the world around them and to solve problems

تفکر نقادانه

این مهارت به کودکان کمک می‌کند اطلاعات را برای جهت‌دهی به عقاید، تصمیمات و اعمالشان تفسیر و ارزیابی کنند. آن‌ها به تفکر نقادانه برای درک دنیای اطراف و حل مسئله نیاز دارند.Taking on Challenges

Children who take on challenges instead of avoiding or simply coping with them achieve better in school and in life

چالش‌طلبی

کودکانی که به جای دوری کردن یا کنار آمدن با چالش‌ها، با آن‌ها درگیر می‌شوند، در مدرسه و زندگی دستاوردهای بهتری دارند.


Self-Directed, Engaged Learning

By setting goals and strategies for learning, children become attuned and better prepared to change as the world changes. This helps children foster their innate curiosity to learn, and helps them realize their potential

یادگیری خودمختار و متعهدانه

بچه‌ها به وسیله تعیین هدف و استراتژی یادگیری، خود را برای وفق دادن با دنیای در حال تغییر بهتر آماده می‌کنند. این مهارت باعث پرورش کنجکاوی ذاتی آن‌ها برای یادگیری و پی بردن به استعدادهای بالقوه می‌شود.برای ورود به سایت دنیای واژه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید.

wow.kanoon.ir

– رقابت با بیش از 90 هزار شرکت کننده

– یادگیری واژه‌های کتب درسی، Longman، TOEFL، IELTS، GRE و بیشتر …

– یادگیری لغات از طریق استفاده از آن‌ها در نوشتن داستان به انگلیسی

– در هرجا واژه نامه شخصی خود را به همراه داشته باشید.

اینستاگرام دنیای واژه ها

@wow.kanoon.ir

به دلیل انتقال بهتر مفهوم مقاله بصورت کلمه به کلمه ترجمه نشده است.5/30/2023 11:38:59 AM
Menu