چگونه به انگلیسی بگوییم ببخشید؟

در این مقاله به انواع روش هایی که کمک می‌کندبهتر معذرت خواهی کنیم می‌پردازیم .

چگونه به انگلیسی بگوییم ببخشید؟


How to say you’re sorry in English

Apologising is a part of daily conversation and there are many different ways to do it

Making an apology

You may have done something wrong so you might want to apologise by saying sorry

معذرت‌خواهی بخشی از مکالمه‌ی روزانه است و روش‌های بسیار متفاوتی برای این کار وجود دارد.

عذرخواهی کردن

ممکن است کار اشتباهی کرده باشید و بخواهید با ببخشید گفتن معذرت بخواهید


I’m sorry that we made so much noise last night

متاسفم که دیشب آنقدر سر و صدا کردیم.

I apologise for my lateness

بابت تاخیرم عذر می‌خواهم!


We can also use sorry to show sympathy

همچنین با اظهار تاسف می‌توان همدردی را نشان داد.

A: I’m having a very tough time at work

B: I’m sorry to hear that. Do you want to talk about it

الف) سر کارم خیلی شرایط سختی دارم.

ب) از شنیدنش متاسفم. می‌خواهی درباره‌اش حرف بزنی؟

I was sorry to hear that you lost your job

متاسفم که شغلتان را از دست دادید.


If you want to show how sorry you are, you can use adverbs like very, extremely or terribly

اگر می‌خواهید نشان بدهید چقدر متاسفید، می‌توانید از قیدهای very, extremely or terribly استفاده کنید.

I’m terribly sorry about your chair. I didn’t mean to break it

بابت صندلی‌ات خیلی عذر می‌خواهم. قصد شکستنش را نداشتم.

There are some very formal ways of apologising too and they can be used if in a formal setting or in formal written communication

روش‌های خیلی رسمی هم برای عذرخواهی وجود دارد و می‌توان از آن‌ها در موقعیت‌ها یا متون رسمی استفاده کرد.

Pardon me for this mistake. It was unintentional

من را به خاطر این اشتباه ببخشید. عمدی نبود.

Dear clients, please accept our sincere apologies for this error

مراجعین عزیز، لطفا عذرخواهی صادقانه‌ی ما را بابت این اشتباه بپذیرید.


Accepting an apology

To reply to someone who has said sorry, we can say

That’s alright

Don’t mention it

Don’t worry about it

Not at all


پذیرفتن عذرخواهی


در جواب کسی که معذرت خواهی می‌کند، می‌توان گفت:

اشکالی ندارد

قابلی نداشت/ فکرش را نکن/ نفرمایید

نگرانش نباشید/ حرفش را نزنید

مهم نیست

Here are some examples

چند مثال:

A: I’m sorry my son broke your window

B: That’s alright. I’m sure it was an accident

الف) معذرت می‌خواهم که پسرم پنجره‌تان را شکست.

ب) عیبی ندارد. مطمئنم اتفاقی بود.

A: Sorry about the mess

B: Don’t mention it

الف) شرمنده بابت به هم ریختگی.

ب) نفرمایید.

A: Oh I apologise. I forgot to pay you back for lunch

B: Don’t worry about it

الف) اوه ببخشید. فراموش کردم پول ناهار را به شما پس بدهم.

ب) نگرانش نباشید.

A: I’m sorry for all the trouble I’ve caused

B: Not at all

الف) بابت دردسری که درست کرده‌ام متاسفم.

ب) مهم نیست.

برای ورود به سایت دنیای واژه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید.

wow.kanoon.ir

– رقابت با بیش از 90 هزار شرکت کننده

– یادگیری واژه‌های کتب درسی، Longman، TOEFL، IELTS، GRE و بیشتر …

– یادگیری لغات از طریق استفاده از آن‌ها در نوشتن داستان به انگلیسی

– در هرجا واژه نامه شخصی خود را به همراه داشته باشید.

اینستاگرام دنیای واژه ها: 

@wow.kanoon.ir

به دلیل انتقال بهتر مفهوم مقاله بصورت کلمه به کلمه ترجمه نشده است.

6/10/2023 4:51:19 AM
Menu