لرحموا ثلاثه-عربی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

لرحموا ثلاثه-عربی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی-مطابق با بودجه

لرحموا ثلاثه-عربی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.


  1. «إنّ الله لا یغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بأنفسهم »:        (سراسری تجربی 96)

1)بلا شک الله دگرگون نمی کند هیچ قومی را الّا این که آن چه در دل های آن قوم است ،تغییر داده  شود. 

2)همانا خداوند آن چه را در قومی هست تغییر نمی دهد ، مگر اینکه آن چه را در درونشان هست، تغییر دهند.

3)قطعا الله چیزی را که قومی در درون خود دارند تغییر نخواهد داد،مگر اینکه ابتدا درون خویش را تغییر دهند.

4)بدون تردید خداوند دگرگون کننده چیزی که قومی درنفس خود دارند نیست ، الّا این که نخست آن چه را در دل دارند ، دگرگون سازند.


  1. عین الخطأ:

1)لا تحسد أحداً علی نعمة   أعطاه الله ،: بر کسی به خاطر نعمتی که خداوند به او داده حسادت نورز،

2)فأنت لا تعلم ماذا سیعطیک بدلها ،:چه، تو نمی دانی پروردگارت چه چیزی را قرار است به تو بدهد ،

3)و لا تحزن بمصیبة قد وصلت إلیک ،:وبر مصیبتی که به تو رسیده است ، محزون مشو،

4)فأنت لا تعلم ماذا قد أخذ الله منه :زیرا تو نمی دانی که خداوند چه چیزی را از او گرفته است.


  1. گزینه‌ی «2» صحیح است.

کلمات مهم :لا یغیر:تغییر نمی دهد ،دگرگون نمی کند  {رد گزینه های 3و4}

حتی یغیروا: مگر اینکه تغییر دهند(مضارع التزامی ) {رد گزینه 1 که مجهول ترجمه اش کرده

أنفسهم : درونشان {رد گزینه های 1و4}

  1. گزینه‌ی «2» صحیح است.

در این گزینه «سیعطیک» باید به صورت مستقبل ترجمه شود ،«بدلها» (به جای آن ) ترجمه نشده ، «پروردگارت» و «قرار است» اضافی آمده اند.

ترجمه درست :«چه ،تو نمی دانی به جای ان چه چیزی به تو خواهد داد»

6/3/2023 2:26:47 AM
Menu