نام‌آوران دیروز،امروز،فردا_فارسی پنجم دبستان_فائزه کاووسی

درسنامه فارسی پنجم دبستان_مطابق با مباحث شهریور ماه سال جاری شد و به دلیل استقبال شما

نام‌آوران دیروز،امروز،فردا_فارسی پنجم دبستان_فائزه کاووسی

درس نهم: نام‌آوران دیروز، امروز، فردا

واژه‌های مهم:

خوش‌نما: زیبا، آراسته، چیزی که ظاهرش خوشایند باشد.

دلاور: شجاع، دلیر، بیباک

معاصر: همزمان، هم‌دوره

محو چیزی شدن: فقط به یک موضوع اندیشیدن، فرق در کاری شدن، با تمام حواس به چیزی نگاه کردن

کشمکش: ستیزه، جدال، دعوا

لحن: آهنگ

دانش زبانی:

فضاسازی در سخن:

کوتاهی جمله‌ها، اطلاعات اندکی به ما میدهند مثالً جمله‌ی (کتاب را تماشا کردم)خبر زیادی به ما نمیدهد، اما

در جمله‌ی گسترش یافته، فضای بیشتری توصیف شده و اطلاعات کاملتری از آن دریافت میشود. گاهی با افزودن

کلماتی که زمان، مکان، موقعیت یا چگونگی فضا را بیان میکند نوشته را گویاتر میسازیم.

بخون و حفظ کن: سرای امید

واژه‌های مهم:

دمید: درخشید، طلوع کرد؛ دمیدن: طلوع کردن و سرزدن خورشید، ماه یا ستارگان

مرساد: نرسد، امیدوارم نرسد، فعلی است که برای دعا و نفرین به کار میرود.

کزین: که از این

گلگون: به رنگ گل سرخ، سرخرنگ

خجسته: فرخنده، مبارک

سرا: خانه، کاشانه، بنا

شکوه: بزرگی، عظمت، جالل

جاویدان: همیشگی، ابدی

بهروزی: نیک بختی، خرّمی، خوشبختی

تاریخ ادبیات: شعر سرای امید از هوشنگ ابتهاج است.

سرود ملی ،دفاع از میهن

3/23/2023 4:25:27 AM