Art and culture-زبان یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

Art and culture-زبان یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

Art and culture-زبان یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.پاسخ نامه:

1-گزینه 3

2-گزینه 3

3-گزینه 1

4-گزینه 1

6/10/2023 3:52:01 AM
Menu