ادبیات حماسی-فارسی دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

ادبیات حماسی-فارسی دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

ادبیات حماسی-فارسی دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی
  1. کانونی های عزیز!
  2. مطلب زیر شامل چند نمونه سوال تستی از فارسی دهم است.
  3. پاسخ تست ها در انتهای مطلب پیوست شده است.
  4. برای استفاده از مطالب بیشتر ، صفحه اینستاگرام گروه عمومی کانون را به نشانی kanoonir_omoomi را دنبال کنید.


  5. 1-در كدام گزينه معناي واژه‌اي نادرست آمده است؟                                     (كتاب درسي، صفحه­ها‌‌ي 102 تا  105، واژگان تركيبي)

1) (بادپا: شتابنده)، (باره: قلعه)، (خيره: متحيّر)                   2) (چاره‌گر: مدبّر)، (تاب: پيچ و شكن)، (بردميدن: برخاستن)

3) (فراز آمدن: نزديك آمدن)، (سنان: افسار)، (دژ: قلعه)         4) (درع: زره)، (نظاره: نگريستن)، (شيراوژن: دلاور)


  1. 2-در كدام گزينه غلط املايي به چشم مي‌خورد؟                                                                       (كتاب درسي، صفحه‌‌ي 108)

1) دگـــر نـه عـزم سياحت كند نه ياد وطن                          كــــسي كــه بــر ســر كويت مجاوري آموخت

2) گفتم اكنون سخن خوش كه بگويد با من                          كان شكرلهجه‌ي خوشخوان خوش‌الحان مـي‌رفت

3) ســرنـيــزه را ســوي ســهـــراب كـرد                            عـــنــان و ســـنان را پـــر از تـــاب كــــــرد

4) نـــوروز فـــرّخ آمـــد و نـقـض و هـژير                         بـــا طــــالــــع ســـعادت و بـــا كوكب مـنيـر


پاسخ نامه:

  1. گزينة «3»                            

سنان: سرنیزه، تیزی هر چیز

----------------------------------------------

  1. گزينة «4»                            

املای صحیح کلمه «نغز» است.

5/29/2023 5:02:36 PM
Menu