یاری از نماز و روزه-دینی دهم-درسنامه-فائزه کریمی

یاری از نماز و روزه-دینی دهم-درسنامه-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

یاری از نماز و روزه-دینی دهم-درسنامه-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.


درسنامه درس دهم دینی دهم:

* دو فایدة نماز : 1) یاد خدا 2) دوری از گناه              

* مهمترین فایدة روزه : تقوا     تقوا به معنای «حفاظت» و «نگهداری» ست

- حدیث امیرالمومنین (ع) : مَثَل انسان های بی تقوا مثل سوارکارانی ست که سوار بر اسب های چموش و سرکشی شده‌اند که لجام را پاره کرده اختیار را از دست سوارکار گرفته‌اند ؛ به بالا و پایین میپرند و عاقبت ، سوارکار را در آتش می افکنند ؛ اما مثل آدم های باتقوا مثل سوارکارانی ست که بر اسب های رام سوار شده اند و لجام اسب را در اختیار دارند و راه میپیمایند تا اینکه وارد بهشت شوند.

* سوال : چگونه تقوا را در خود بوجود آوریم که بتوانیم در مواقع خطر بر خود مسلط باشیم و از گناه دوری کنیم؟ نماز و روزه (ان الصلاه تنهی عنی الفحشاء و المنکر و لذکر الله اکبر و الله یعلم ماتصنعون)

* نکته : تاثیر نماز به «تداوم» و «دقت و توجه» ما بستگی دارد ؛ امام صادق (ع) فرمود : هر کس میخواهد بداند آیا نمازش پذیرفته شده یا نه ، باید ببیند که آیا نمازش او را از گناه بازداشته است یا نه ؛ به هر مقدار که این نماز سبب دوری او از گناه و منکر شده باشد ، این نماز قبول شده است.

* احکام : همه چیز پاک است به جز 11 چیز : 1) خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد. 2 و 3) ادرار و مدفوع انسان و حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد. 4) مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد. 5 و 6) سگ و خوک ، زنده و مردة آنها نجس است. 7) کافر (کسی که به خدا اعتقادی ندارد) 8) شراب و هر مایع مستی آور. و...

* اعمالی که تاثیر نماز را از بین میبرند : 1) ناراحت کردن پدر و مادر (حدیث امام صادق / نمازش قبول نیست) 2) غیبت کردن (حدیث پیامبر اکرم / تا چهل روز نماز و روزه اش قبول نیست مگر اینکه فرد غیبت شده ببخشد)

* روزه ، مصداق کامل صبر و پایداری در برابر خواهش های دل است (یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام...)

- 6 مورد از مبطلات نه گانة روزه : خوردن ، آشامیدن ، استمناء ، باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح ، بر خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر دروغ بستن و رساندن غبار غلیظ به گلو.

* احکام روزه : 1) اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد ، روزه اش صحیح است. 2) اگر روزه دار چیزی را که لای دندانش مانده ، عمدا فرو برد روزه اش باطل میشود. 3) روزه دار نباید غبار غلیظ یا دود سیگار یا تنباکو و امثال اینها را به حلقش برساند. 4) استفراغ روزه را باطل نمیکند مگر اینکه عمدی باشد. 5) اگر کسی به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمدا قضای آن را نگیرد ، باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک مُد (تقریبا 750 گرم) گندم و جو و مانند اینها به فقیر بدهد. 6) اگر کسی روزة ماه رمضان را عمدا نگیرد ، باید هم قضای آن را به جا آورد و هم کفاره بدهد ؛ یعنی برای هر روز ، دو ماه روزه بگیرد که یک ماه آن پشت سر هم باشد یا به شصت فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد و این کار باید تا قبل از رمضان آینده انجام شود. 7) اگر کسی به چیز حرامی روزة خود را باطل کند ، کفارة جمع بر او واجب میشود ؛ یعنی باید هر دو کفارة یاد شده را انجام بدهد.

 

* ویژگی های مسافر :

 1) رفتن او بیشتر از 4 فرسخ شرعی و مجموع رفت و برگشت او بیشتر از 8 فرسخ باشد.

 2) بخواهد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده بماند .

 3) برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد (کمک به ظالم یا با نهی پدر و مادر)

 

* احکام مسافر :

 1) نمازش شکسته است و روزه نباید بگیرد. 

2) اگر کسی که روزه گرفته مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود ، در صورتی که چیزی نخورده باشد باید روزه بگیرد ، در غیر این صورت نباید روزه بگیرد. 

3) اگر کسی که روزه ست ، بعد از ظهر مسافرت کند روزة خود را ادامه دهد. 

4) اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که میخواهد ده روز در آن جا بماند وقتی به چهار فرسخ (حد ترخص) برسد ، باید روزة خود را افطار کند.

 

5/29/2023 8:16:33 AM
Menu