دفتر برنامه‌ریزی و کارنامه‌ی آزمون، دو ابزار مهم برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی و کارنامه‌ی آزمون، دو ابزار مهم برنامه‌ریزی برای شما هستند که در کنار هم می‌توانند راهگشای برنامه‌ی مطالعاتی‌تان در دو هفته‌ی بعد باشند.

دفتر برنامه‌ریزی و کارنامه‌ی آزمون، دو ابزار مهم برنامه‌ریزی

هنگام گفت‌وگو با رتبه‌های برتر، بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که روزهای جمعه بعد از گفتن کارنامه‌ی آزمون آن را در کنار دفتر برنامه‌ریزی خود قرار می‌دهند و 2 عدد را در هر درس نگاه می‌کنند: ساعت مطالعه دو هفته و نمره‌ی آن درس در آزمون. این 2 عدد می‌تواند چراغ راهنمای دانش‌آموزان برای برنامه‌ریزی در آزمون بعد و دو هفته‌ی آینده باشد.

- اگر در درسی نمره‌ی خوبی کسب کرده‌اید یعنی باید ساعت مطالعه‌ی آن درس را حفظ کنید.

- اگر در درسی نمره‌ی خوبی نگرفته‌اید و ساعت مطالعه‌تان هم کم بوده است یعنی به اندازه‌ی کافی برای آن درس تلاش نکرده‌اید.

- اگر در درسی نمره‌ی خوبی نگرفته‌اید و ساعت مطالعه‌تان هم به اندازه بوده است، یعنی بهتر است روی منابع مطالعاتی و روش مطالعه‌ی خود تأمل کنید.

دفتر برنامه‌ریزی و کارنامه‌ی آزمون، دو ابزار مهم برنامه‌ریزی برای شما هستند که در کنار هم می‌توانند راهگشای برنامه‌ی مطالعاتی‌تان در دو هفته‌ی بعد باشند. از این دو ابزار در کنار هم استفاده کنید با بازخورد مطمئن‌تری بگیرید.

6/9/2023 4:12:48 AM
Menu