نمونه سوالات محله ما، . . . فریده حیدرقره شیران

در فایل زیز 5 سوال فارسی از درس 1 تا 3 سوم دبستان گذاشته شده است.

نمونه سوالات محله ما، . . . فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر نمونه سوالات فارسی از درس محله ما ، زنگ ورزش و آسمان آبی و طبیعت پاک گذاشته شده است.

فریده حیدر قره شیران
تهيه شده توسط : فریده حیدر قره شیران