کلمات مخالف- دوم دبستان- لیلا خداوردیان

به سؤال‌های زیر که مربوط به بخش معنی کلمات و کلمات مخالف است پاسخ دهید.

کلمات مخالف- دوم دبستان- لیلا خداوردیان

به دو تمرین زیر پاسخ دهید.

در تمرین اول، مفهوم مخالف بررسی می‌شود.

در تمرین دوم بر اساس معنی جمله باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود.


3/25/2023 1:42:07 PM