5 سؤال دشوار ریاضی اول دبستان- لیلا خداوردیان

در این مجموعه 5 سؤال دشوار از ریاضی اول دبستان بر اساس نتایج آزمون‌ها انتخاب شده است.

5 سؤال دشوار ریاضی اول دبستان- لیلا خداوردیان

در فایل ضمیمه 5 سؤال دشوار از مباحث ریاضی اول دبستان آورده شده است.

پاسخ تشریحی سؤال به همراه اطلاعات آماری سؤال نیز آورده شده است.

 مشابه جدول فوق در این اطلاعات آماری تعداد دانش آموزانی که به سؤال پاسخ اشتباه داده‌اند و درصد این دانش آموزان به همراه تعداد دانش آموزانی که به سؤال پاسخ درست داده‌اند به همراه درصد این دسته از دانش آموزان نوشته شده است. با بررسی این آمارها متوجه می‌شوید چقدر بر مطالب مسلط شده‌اید.

3/25/2023 2:44:47 PM