5 سؤال دشوار علوم- قسمت اول- لیلا خداوردیان

در این مجموعه 5 سؤال دشوار علوم اول دبستان آورده شده است.

5 سؤال دشوار علوم- قسمت اول- لیلا خداوردیان

در این مجموعه 5 سؤال دشوار علوم اول دبستان بر اساس نتایج به دست آمده در آزمون های کانون به همراه اطلاعات آماری هر سؤال آورده شده است.

در جدول آماری هر سؤال مبحث سؤال مشخص شده است و تعداد و درصد دانش آموزانی که به سؤال پاسخ درست دادند و تعداد و درصد افرادی که پاسخ نادرست داده‌اند آورده شده است.


5/30/2023 5:44:57 AM
Menu