واکنش‌های شیمیایی کتاب شیمی

در مجموعه پیش رو تمام واکنشهای ذکر شده در کتاب درسی به صو رت دسته بندی شده با ذکر پایه و صفحۀ مربوطه برای شما گردآ وری شده است

واکنش‌های شیمیایی کتاب شیمی

در جایی از کتاب درسی اشاره نشده است که دانش آموزان باید واکنشهای شیمیایی را حفظ باشند؛ اما در آزمونها شاهد این هستیم که بدون حفظ بودن واکنشها قادر به پاسخ به بسیاری از سوالها نخواهیم بود .همچنین در برخی از سوالات شاهد هستیم که تنها به گفتن نام واکنش دهنده اکتفا میشود و شما خود باید واکنش انجام شده را  حفظ باشید . مثلا در صورت سوال گفته میشود"... در واکنش سوختن متان " خاطر داشته باشید؛  علاوه بر این موضوع حفظ بو دن واکنشهای شیمیایی سرعت و دقت شما را در پا سخ به سوالات به میزان قابل توجهی بالا میبرد؛ به طور مثال در سوالهای مربوط به موازنه، دانش آموزان میتوانند به سرعت با به یاد داشتن واکنشهای شیمیایی و ضریب مواد شرکت کننده در واکنش ، آنها را موازنه کنند و از این طریق در زمان صرفه جویی کرده و وقت خود را به سوالات سختتر اختصاص دهند .در مجموعۀ پیش رو تمام واکنشهای ذکر شده در کتاب درسی به صو رت دسته بندی شده با ذکر پایه و صفحۀمربوطه برای شما گردآ وری شده است تا بتوانید به صورت متمرکز و طبقه بندی شده تمام واکنشهایی که لازم است حفظ کنید را یکجاداشته باشید .