عکاسی یک- فیلترها- فاطمه منعمی

خلاصه: مباحث این درسنامه مربوط به فصل دهم 00 مطرح م یشود. /2/ کتاب عکاسی 1 م یباشد

عکاسی یک- فیلترها-  فاطمه منعمی

 مباحث این درسنامه مربوط به فصل دهم کتاب عکاسی 1 می باشد و درآزمون 17 اردیبهشت و آزمون های دوره مطرح می شود.

نویسنده: فاطمه منعمیرتبه: 3رشته: گرافیک-گرافیکدانشگاه: شریعتی

فایل های ضمیمه

5/28/2023 1:38:19 PM