مبانی هنرهای تجسمی- فضا در هنر تجسمی- فاطمه منعمی

خلاصه: مباحث این درسنامه مربوط به فصل پنجم کتاب مبانی هنرهای تجسمی می‌باشد که در آزمون 31 اردیبهشت مطرح می‌شود.

مبانی هنرهای تجسمی- فضا در هنر تجسمی- فاطمه منعمی

دو.ستان هنرستانی سلام

مباحث این درسنامه مربوط به فصل پنجم کتاب مبانی هنرهای تجسمی می باشد که در آزمون 31 اردیبهشت مطرح می شود.

نویسنده: فاطمه منعمی- رتبه 3- گرافیک شریعتی

3/25/2023 11:48:31 PM