عکاسی یک- ماکروگرافی و کپی- فاطمه منعمی

عنوان: ماکروگرافی و کپی خلاصه: مباحث این درسنامه مربوط به فصل نهم

عکاسی یک- ماکروگرافی و کپی- فاطمه منعمی

در این مطلب، مبحث ماکروگرافی و کپیکتاب عکاسی 1- ارائه شده است.

نویسنده: فاطمه منعمیرتبه: 3رشته: گرافیک-گرافیکدانشگاه: شریعتی

فایل های ضمیمه

3/25/2023 11:42:45 PM