مبانی هنرهای تجسمی- دسته بندی رنگ ها- فاطمه منعمی

درس : مبانی هنرهای تجسمی مبحث : دسته بندی رنگها عنوان: رنگها به چند دسته تقسیم م یشوند؟ خلاصه: مباحث این درسنامه مربوط به فصل نهم کتاب مبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی- دسته بندی رنگ ها- فاطمه منعمی

دوستان هنرستانی سلام

در این مطلب دسته بندی رنگ ها از کتاب مبانی هنرهای تجمسی ارائه شده است.

نویسنده: فاطمه منعمی رتبه 3- گرافیک دانشگاه شریعتی

3/26/2023 12:42:04 AM