السفره العلمیه - درس نهم از عربی هشتم : مریم آقایاری

در درس نهم کتاب عربی مقطع هشتم، علاوه بر قواعد مهمی که دارد، لغات زیاد و کاربردی را در بر می‌گیرد که باید به خاطر بسپارید.

السفره العلمیه - درس نهم از عربی هشتم : مریم آقایاری

دانش آموزان عزیز هشتمی سلام

در درس نهم کتاب عربی مقطع هشتم، علاوه بر قواعد مهمی که دارد، لغات زیاد و کاربردی را در بر می گیرد که باید به خاطر بسپارید.

از این آزمون  به بعد سعی می کنیم درس‌نامه مرتبط با درسی را که در آزمون از شما پرسش می شود همراه با مثال برای مطالعه و تسلط بیشتر شما روی سایت کانون قرار دهیم.

خواندن این درس‌نامه قبل از آزمون به شما جهت می دهد تا در همان راستا مطالعه خود را تنظیم کنید.