سه نوع هدفگذاری

اگر هدفگذاری ب خصوصی نداشته باشیم .نمی توانیم به هدف بزرگ دست یابیم ولی سوال اینجاست چگونه هدفگذاری کنیم.

سه نوع هدفگذاری

یکی از مهم ترین مبانی موفقیت است .همه ما خواسته ها و آرزوهای داریم و باتمام وجود می خواهیم به ان دست یابیم .اما باید بدانیم داشتن یک ارزو به تنهایی نمی تواند تضمینی برای تحقق آن ارزو باشد . اگر هدفگذاری ب خصوصی نداشته باشیم .نمی توانیم به هدف بزرگ دست یابیم ولی سوال اینجاست چگونه هدفگذاری کنیم.

هدفگذاری سه نوع است

۱.هدفگذاری کوتاه مدت : کارها واقداماتی که باید طی هفته یا ساعتی و ازمون ب ازمون انجام دهید مثلا دراین دوساعت پس از مطالعه تعداد مشخصی تست از یک مبحث کار کنم ..یا در این دوهفته این مبحث را تمام کنم.یا ازمون بعد ب فلان تراز دست یابم.

۲.هدفگذاری میان مدت.اهداف میان مدت خود را به صورت فصلی یا پروژهای یا نیم سال انجام دهید .و سعی کنید از طریق هدفگذاری کوتاه مدت ب ان دست یابید

۳هدفگذاری بلند مدت.اصلی ترین هدف که می خواهید در سال تحصیلی به ان دست یابید .‌سعی کنید هدف خود را مشخص وشفاف تعیین کنید .چرا که داشتن هدف به شما انگیزه و روحیه برای تلاش بیشتر می دهد.

6/5/2023 7:39:29 PM
Menu