برنامه درس «اصول عقاید» دوازدهم علوم و معارف اسلامی

از آزمون 26 دی، به سؤالات درس اصول عقاید (جایگزین درس دین و زندگی) مطابق برنامه زیر پاسخ دهید. این تغییر به دلیل معرفی منابع جدید کنکور سراسری از سوی سازمان سنجش صورت گرفته است.

برنامه درس «اصول عقاید» دوازدهم علوم و معارف اسلامی

دانش آموزان دوازدهم علوم و معارف اسلامی، سلام! 

از آزمون 26 دی، به سؤالات درس اصول عقايد (جايگزين درس دين و زندگی) مطابق برنامه زير پاسخ دهيد. این تغییر به دلیل معرفی منابع جدید کنکور سراسری از سوی سازمان سنجش صورت گرفته است. 

منابع این درس مطابق برنامه زیر سه کتاب اصول عقاید 1 (دهم)، اصول عقاید 2 (یازدهم) و اصول عقاید 3 (دوازدهم) است.


3/30/2023 4:48:14 AM