تعادل و تلاش؛ برنامه‌ی راهبردی و دفتر برنامه‌ریزی

یاد بگیرید از الان بین موضوعات مختلف تعادل ایجاد کنید. یکی از عوامل اصلی موفقیت در کنار تلاش و کوشش شما، تعادل‌داشتن است:

تعادل و تلاش؛ برنامه‌ی راهبردی و دفتر برنامه‌ریزی

یاد بگیرید از الان بین موضوعات مختلف تعادل ایجاد کنید. یکی از عوامل‌ اصلی موفقیت در کنار تلاش و کوشش شما، تعادل‌داشتن است: تعادل بین مطالعه‌ی درس‌های مختلف، بین درس و استراحت، عمومی و اختصاصی، خواب و بیداری، ورزش و درس، مطالعه‌ی درسی و آزاد و بسیاری تعادل‌های دیگر.

با برنامه‌ریزی دقیق و قرارگرفتن در برنامه‌ای کلی و راهبردی می‌توانید فعالیت‌های خود را سامان دهید، ارزیابی کرده و آن‌ها را مدیریت کنید. این تعادل‌ها در کنار تلاش و کوشش، شاخص‌های اصلی موفقیت شما در امتحانات و کنکور است. برای این کار برنامه‌ی راهبردی را دقیق اجرا کنید. تأکید می‌کنم آن را کامل و دقیق اجرا کنید و برنامه‌ی راهبردی و مدرسه را با هم هماهنگ کنید. در این میان، لازم است بسیاری از تعادل‌ها را رعایت کنید تا برنامه‌تان را با موفقیت اجرا کنید. برای شناخت و ارزیابی دقیق، کارهایتان را در دفتر برنامه‌ریزی بنویسید. وقتی کارها را می‌نویسید، قابل‌اندازه‌گیری می‌شوند و می‌توانید در صورت لزوم، تغییراتی بدهید.

به این دو موضوع توجه کنید و برای آن از امروز اقدام کنید.

منبع :