تکنیک‌های حل مشکل حواس‌پرتی در مطالعه

خیال‌بافی ﻛﺮدن، ﻏﺮق ﺷﺪن در ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻳﺎد ﻛﺮدن از ﻣﺸﻜﻼت، از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﻨﺪه‌ی ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ.

تکنیک‌های حل مشکل حواس‌پرتی در مطالعه

خیال‌بافی ﻛﺮدن، ﻏﺮق ﺷﺪن در ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻳﺎد ﻛﺮدن از ﻣﺸﻜﻼت، از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﻨﺪه‌ی ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ و به ﺳﺮاغ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ‌آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻲ‌ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺮق در ﺧﺎﻃﺮه‌ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻴﻢ؟

تکنیک اول:

یکی از راه‌های مقابله با این موضوع، برنامه‌ریزی ﺑﺮای ﺳﺎعت‌های مختلف روز و وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺳﺎعت‌های ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ی منظمی ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﻜﺮات دﻳﮕﺮ از ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

تكنيك دوم:

هر زمان كه حواس شما پرت شد به خودتان بگوييد كه من همين حالا بايد اينجا باشم و مي‌توانيد روي كاغذ هم بنويسيد:

"الان اينجا باش"

تكنيك سوم:

تلقين و باور مثبت داشته باشید. مدام با خود تکرار كنيد كه من اگر مطالعه‌ی خودم را طبق برنامه انجام بدهم، حتما موفق خواهم شد و به نتيجه‌ی دلخواهم خواهم رسيد و بدون شك خواهم درخشيد، ولي اگر طبق برنامه پيش نروم از هدفم دور خواهم شد.