دانلود سوالات امتحان نهایی - زیست شناسی - فصل هشتم

🥇 بهترین روش برای کسب بهترین نتایج در امتحانات نهایی، این است که تمام نمونه سوالات امتحان نهایی را هم زمان که درس هایتان را پیش می‌برید، مطالعه و تمرین کنید.

دانلود سوالات امتحان نهایی - زیست شناسی - فصل هشتم

در سال 1402 تنها سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تاثیر قطعی و به میزان 40 درصد تاثیر دارد

 این قانونی بود که رسما تصویب شد و حالا علاوه بر اینکه باید روی کنکور تمرکز کنید، باید روی امتحانات نهایی خودتان هم تمرکز داشته باشید که بهترین نمره را بگیرید.

🥇 بهترین روش برای کسب بهترین نتایج در امتحانات نهایی، این است که تمام نمونه سوالات امتحان نهایی را هم زمان که درس هایتان را پیش می برید، مطالعه و تمرین کنید.

🎁 کاری که من برای شما کردم این است که تمام سوالات امتحان نهایی سال 1398 1399 1400 و حتی سال های قبل تر را جمع آوری کردم!

🎯 این مطالب هر هفته آپدیت می‌شوند و می‌توانید تمام سوالات امتحان نهایی هر درس را به تفکیک مبحث دانلود کنید. اگر قدم به قدم با این مطالب پیش بروید، می‌توانید یک ماه قبل از امتحانات تمام سوالات را مرور کنید.

🤍 با ما همراه باشید.

مهدی خداوندلو

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه 470 کنکور تجربی


🔶      فصل 8 ( رفتارهای جانوران ) ( تمام سوالات )     🔶 


❓ 1) در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

اﻟﻒ) رﻓﺘﺎر ﻣﮑﯿﺪن در ﺷﯿﺮﺧﻮاران ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭼﻪ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ؟

ب) ﮐﺪام ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی در دورۀ ﻣﺸﺨﺼﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟

پ) ﻧﻈﺎم ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ت) ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻫﻨﮕﺎم روز از ﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ث) ﭼﺮا ﺟﺎﻧﻮران ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺬای زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ج) وﻇﯿﻔﮥ اﻓﺮاد ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮران ﭼﯿﺴﺖ؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1399

      - درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺪون ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 2- در رﮐﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺟﺎﻧﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮداد 1400

 


 

❓ 3) ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک ﻧﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮد ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک ﻣﺎده ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ؟ 

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1400

 


 

❓ 4) در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ) در آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎوﻟﻮف، ﺑﺰاق ﺳﮓ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای زﻧﮓ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ب) رام ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻧﻮران، اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در ﺳﯿﺮک را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ.

پ) ﮐﻼغ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻧﺦ، ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن آوﯾﺰان اﺳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1398

 ❓ 5) ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ؟

اﻟﻒ) ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ، اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ب) ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽ آﻣﻮزد ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺎداش ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و در آﯾﻨﺪه رﻓﺘﺎری را ﺗﮑﺮار ﯾﺎ از اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

پ) ﺟﺎﻧﻮر ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ت) در دورۀ ﻣﺸﺨﺼﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮداد 1398

 ❓ 6) ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ درﺑﺎرۀ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ. 

اﻟﻒ) درﺧﺸﺎن ﺑﻮدن رﻧﮓ ﭘﺮﻫﺎی ﻃﺎوس ﻧﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ب) ﭼﺮا ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﺪف ﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

پ) ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ رﮐﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ دارﻧﺪ در ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1398

 ❓ 7) در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

اﻟﻒ) ﭼﺮا اﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﻏﺮﯾﺰی در ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟

ب) ﻣﺤﺮک ﺷﺮﻃﯽ و ﻣﺤﺮک ﻃﺒﯿﻌﯽ در آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎوﻟﻮف را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

پ) ﭼﺮا در ﻧﻮﻋﯽ ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک، ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ ﺟﻔﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ت) ﺑﻌﻀﯽ ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ؟

ث) در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﺮگ ﺑﺮ، وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟

ج) رﻓﺘﺎر ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺮورش زاده ﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭼﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎری اﺳﺖ؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮداد 1399

 ❓ 8) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ "رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران" ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:

اﻟﻒ) اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮﮔﯿﺮی (ﻋﺎدی ﺷﺪن) در ﭼﯿﺴﺖ؟

ب) ﭘﺮﻧﺪه ای ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮﻧﺎرک را ﺑﻠﻌﯿﺪه و دﭼﺎر ﺗﻬﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه را ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﺮﻃﯽ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

پ) در رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ، در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻧﻮری ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺟﻨﺴﯽ، زاده ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاردی را ﺑﻪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؟

ت) ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮاﻫﯽ ﭼﻪ ﻓﻮاﯾﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻮران دارد؟ (۲ ﻣﻮرد)

ث) ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن زﻧﺒﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪه و زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1400
     - ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 9- ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺮژی ﻏﺬا و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن، ............ ﻧﺎم دارد.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮداد 1398

      - ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ را از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 10- ﻗﻤﺮی ﺧﺎﻧﮕﯽ (ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮ - ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮ) اﺳﺖ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1398

 ❓ 11) در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ. 

اﻟﻒ) در رﻓﺘﺎر ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﻮﺟﻪ ﻏﺎزﻫﺎ، ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺴﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر ﭼﯿﺴﺖ؟

ب) ﭼﺮا در ﻧﻮﻋﯽ ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک، ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ، ﺟﻔﺖ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

پ) ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪو، از ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﺪو ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮداد 1400

 ❓ 12) ﭼﺮا ﻃﺎووس ﻧﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی دارد؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1397

 


 

     - از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ، ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 13) در رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ (ﭼﺮاﯾﯽ - ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ) رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮداد 1400

 


 

❓ 14) ﻫﺮﯾﮏ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری زﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؟

اﻟﻒ) ﺷﻘﺎﯾﻖ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪاوم آب، ﺑﺎزوﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ب) ﮐﻼغ ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺦ را ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﭘﻨﺠﮥ ﭘﺎی ﺧﻮد را روی آن ﻗﺮار داده و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

پ) ﺑﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮورش دﻫﻨﺪۀ ﺧﻮد ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮداد 1401

 


 

     - در ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 15- ﯾﮑﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی زادآوری (ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ)، ............ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻃﺎووس ﻣﺎده، رﻧﮓ درﺧﺸﺎن و ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دم ﻃﺎووس ﻧﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮداد 1401

 ❓ 16) در رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻔﺎش ﻫﺎی ﺧﻮن آﺷﺎم، ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺧﻔﺎش از اﺷﺘﺮاک ﻏﺬا ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1397

 


 

     - ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 17- رﻓﺘﺎری ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻘﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ﺟﺎﻧﻮر دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺧﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ را ........... ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1398

 


 

❓ 18) در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

اﻟﻒ) در ﮐﺪام ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﺟﺎﻧﻮر ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ب) ﻋﺪم اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺎزوﻫﺎی ﺷﻘﺎﯾﻖ درﯾﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪاوم آب، ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﮐﺪام ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ؟

پ) ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮر، ﻃﺎووس ﻣﺎده ﯾﺎ ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک ﻣﺎده ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد؟

ت) ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

ث) دو ﻣﻮرد از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی ﻗﻠﻤﺮوﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ج) رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﭼﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎری اﺳﺖ؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1399

 


 

❓ 19) در ﺟﺪول زﯾﺮ، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺳﺘﻮن "اﻟﻒ" ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺳﺘﻮن "ب" ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ دارد. آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﺮﮔﻪ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. (در ﺳﺘﻮن "ب" ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ)


ﺳﺘﻮن "اﻟﻒ"

ﺳﺘﻮن "ب"

1) ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽ آﻣﻮزد ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺎداش ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و در آﯾﻨﺪه رﻓﺘﺎری را ﺗﮑﺮار ﯾﺎ از اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

۲) ﺷﻘﺎﯾﻖ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ (ﺗﻤﺎس)، ﺑﺎزوﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪاوم آب ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.

ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل (آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ)

۳) ﺟﻮﺟﻪ ﻏﺎزﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺗﺨﻢ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﮐﻼﺳﯿﮏ

۴) ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﻫﺎ از ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﭼﻮب ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺪان و ﭼﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﮥ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.

خوگیری (عادی شدن)


ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮی

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1398

 ❓ 20) ﻋﻠﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

اﻟﻒ) ﮐﻼغ ﻫﺎ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺘﺮﺳﮏ درون ﻣﺰرﻋﻪ، ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1399
     - در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 21- ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و رﻓﺖ وﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮران، ........... ﻧﺎم دارد.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1398
     - در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 22- ﻣﻮازﻧﮥ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺮژی ﻏﺬا و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن، ............ ﻧﺎم دارد.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮداد 1400
❓ 23) در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

اﻟﻒ) رﻓﺘﺎر ﻗﻤﺮی ﺧﺎﻧﮕﯽ در زادآوری ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﮑﻞ از ﻧﻈﺎم ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی اﺷﺎره دارد؟

ب) دو ﻣﻮرد از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮاﻫﯽ ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

پ) ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻏﺬا ﯾﺎ دورۀ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، ﭼﻪ رﻓﺘﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟

ت) در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ، ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط زﻧﺒﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪۀ ﻏﺬا ﭼﻪ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ دارد؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮداد 1401
❓ 24) اﻧﻮاع ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﺜﺎل ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

اﻟﻒ) ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوم ﻣﺘﺮﺳﮏ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.

ب) ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﻫﺎ از ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﭼﻮب ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺪان ﯾﺎ ﭼﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﮥ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮداد 1400
❓ 25) در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. 

اﻟﻒ) ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺮک ﺗﮑﺮاری ﮐﻪ ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺪارد، ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽ آﻣﻮزد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺮک ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﺪ.

ب) ﭘﺮﻧﺪه ای ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮﻧﺎرک را ﺑﻠﻌﯿﺪه و دﭼﺎر ﺗﻬﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺲ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ، اﯾﻦ ﺣﺸﺮه را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرد.

پ) ﺟﺎﻧﻮر ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ت) ﺟﻮﺟﻪ ﻏﺎزﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺗﺨﻢ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1400
❓ 26) ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎدری در ﻣﻮش اﺳﺎس ژﻧﯽ دارد؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1397
❓ 27) ﻋﻠﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

اﻟﻒ) ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾﺶ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻢ را از ﻻﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ب) در ﻧﻮﻋﯽ ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک، ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ، ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک ﻣﺎده ای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

پ) ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ روز اﺑﺮی ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد.

ت) زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺟﺴﺘﺠﻮ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا از زﻧﺒﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮداد 1398
❓ 28) در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

اﻟﻒ) ﭼﺮا در ﺟﺎﻧﻮران، ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟

ب) ﭼﺮا ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﺪف ﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1400
❓ 29) ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت داده ﺷﺪه، ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.


ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

الف

ﺷﻘﺎﯾﻖ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ (ﺗﻤﺎس)، ﺑﺎزوﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪاوم آب ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.

ب

ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﻫﺎ از ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﭼﻮب ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺪان و ﭼﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﮥ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.

ج

ﺟﻮﺟﻪ ﻏﺎزﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺗﺨﻢ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، دﻧﺒﺎل می کنند.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1397
     - درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺪون ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 30- رﻓﺘﺎر ﻧﻮک زدن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺎر واﻟﺪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﻏﺮﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ در ﺟﺎﻧﻮر اﯾﺠﺎد شده است.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1398
❓ 31) ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ درﺑﺎرۀ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

اﻟﻒ) رﻓﺘﺎر ﺧﻮﮔﯿﺮی (ﻋﺎدی ﺷﺪن) در ﺟﺎﻧﻮران ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﺮای آن ﻫﺎ دارد؟

ب) در ﮐﺪام ﻧﻈﺎم ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی، ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ و ﻣﺎده در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎوی دارﻧﺪ؟

پ) ﭼﺮا ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﺪف ﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازۀ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ت) رﻓﺘﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻏﺬا (ﺧﻮن) در ﺧﻔﺎش ﻫﺎی ﺧﻮن آﺷﺎم، ﭼﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎری اﺳﺖ؟

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دی 1398
✔️ 1)

اﻟﻒ) ﻏﺮﯾﺰی

ب) ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮی

پ) ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی

ت) ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ث) ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺑﺪن آن ﭼﺮﺑﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ.

ج) اﻓﺮاد ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا ﺣﻀﻮر ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ.


✔️ 2- درﺳﺖ


✔️ 3) اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺴﯿﺖ


✔️ 4)

اﻟﻒ) ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﮐﻼﺳﯿﮏ

ب) ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل (آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ)

پ) ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ


✔️ 5)

اﻟﻒ) ﺧﻮﮔﯿﺮی (ﻋﺎدی ﺷﺪن)

ب) ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ

پ) ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ت) ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮی


✔️ 6)

اﻟﻒ) ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ آن اﺳﺖ.

ب) ﺻﺪف ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺮف ﺷﻮد.

پ) ﺟﺎﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎن


✔️ 7)

اﻟﻒ) زﯾﺮا ژﻧﯽ و ارﺛﯽ اﺳﺖ.

ب) ﻣﺤﺮک ﺷﺮﻃﯽ: ﺻﺪای زﻧﮓ و ﻣﺤﺮک ﻃﺒﯿﻌﯽ: ﻏﺬا

پ) ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک ﻧﺮ زاﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را درون ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪاری ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

ت) ﺧﺎک رس

ث) ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ج) رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ


✔️ 8)

اﻟﻒ) ﺧﻮﮔﯿﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ، اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

ب) ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل، اﺣﺴﺎس ﻣﺰۀ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﻮع ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار آن، ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽ آﻣﻮزد از ﺧﻮردن اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ.

پ) ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی، ژن ﻫﺎی ﺻﻔﺎت ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ت)

۱- ﻏﺬا و اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

2- اﻣﮑﺎن ﺟﻔﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻧﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

٣- دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای در اﻣﺎن ﺷﺪن از ﺷﮑﺎرﭼﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ث) ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ و در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.


✔️ 9- ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ


✔️ 10- ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮ


✔️ 11)

اﻟﻒ) ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮک

ب) ﭼﻮن ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

پ) زﻧﺒﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪه ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت وﯾﮋه ای اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺎ (زﻧﺒﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪه ﺻﺪای وزوز ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ دارد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﻏﺬا را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ).


✔️ 12) در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زاده ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. (0/5)


✔️ 13- ﭼﺮاﯾﯽ


✔️ 14)

اﻟﻒ) ﻋﺎدی ﺷﺪن ﯾﺎ ﺧﻮﮔﯿﺮی

ب) ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

پ) ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮی


✔️ 15- اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ


✔️ 16) ﺧﻔﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده، ﮐﺎر ﺧﻔﺎش دﮔﺮﺧﻮاه را در آﯾﻨﺪه ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺟﺒﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، اﯾﻦ ﺧﻔﺎش از اﺷﺘﺮاک ﻏﺬا ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. (0/5)


✔️ 17- دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ


✔️ 18)

اﻟﻒ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ب) ﺧﻮﮔﯿﺮی (ﻋﺎدی ﺷﺪن)

پ) ﻃﺎووس ﻣﺎده

ت) ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺮژی ﻏﺬا و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن

ث) اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬا و اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ، اﻣﮑﺎن ﺟﻔﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻧﻮر و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. (ذﮐﺮ دو ﻣﻮرد)

ج) رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ


✔️ 19)

۱) ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل (آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ)

۲) ﺧﻮﮔﯿﺮی (ﻋﺎدی ﺷﺪن) 

۳) ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮی

۴) ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ


✔️ 20)

اﻟﻒ) ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺮک ﺗﮑﺮاری ﮐﻪ ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺪارد، ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽ آﻣﻮزد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺮک ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﺧﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.


✔️ 21- ﻣﻬﺎﺟﺮت


✔️ 22- ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ


✔️ 23)

اﻟﻒ) ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮی

ب) اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻠﻤﺮو - اﻣﮑﺎن ﺟﻔﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻧﻮر - دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺷﮑﺎرﭼﯽ

پ) رﮐﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

ت) وﻗﺘﯽ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺟﺴﺘﺠﻮ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ و در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ آن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.


✔️ 24)

اﻟﻒ) ﻋﺎدی ﺷﺪن (ﺧﻮﮔﯿﺮی)

ب) ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ


✔️ 25)

اﻟﻒ) ﺧﻮﮔﯿﺮی

ب) ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل

پ) ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ

ت) ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮی


✔️ 26) ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻬﺶ در ژن B آن را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدﻧﺪ (0/25)، ﻣﻮش ﻫﺎی ﻣﺎده ای ﮐﻪ ژن ﻫﺎی ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﭽﻪ ﻣﻮش ﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه را وارﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. (0/5)


✔️ 27)

اﻟﻒ) ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ب) زﯾﺮا ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک ﻣﺎده ﻧﺸﺎﻧﮥ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.

پ) ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ اﺣﺴﺎس و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.

ت) ﭼﻮن ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ و در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.


✔️ 28)

اﻟﻒ) زﯾﺮا ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎده ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ب) زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژی ﺧﺎﻟﺺ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.


✔️ 29)

اﻟﻒ) ﺧﻮﮔﯿﺮی (ﻋﺎدی ﺷﺪن) (0/25)

ب) ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ (0/25)

ج) ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮی (0/25)


✔️ 30- ﻧﺎدرﺳﺖ


✔️ 31)

اﻟﻒ) ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ، اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

ب) ﻧﻈﺎم ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮی

پ) ﺻﺪف ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺮف ﺷﻮد.

ت) دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ


🔷           مشاوره و پشتیبانی ویژه با من          🔷


♦️          فایل پی‌دی‌اف (PDF)           ♦️

دوستان عزیز، شما می‌توانید فایل پی‌دی‌اف این فصل و فصل‌های قبل را که شامل سوالات امتحان نهایی و پاسخ تشریحی رسمی آن‌ها می‌باشند را در انتهای همین مطلب دانلود کنید.


💯موفق باشید!💯

🔵مهدی خداوندلو🔵

🟢دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه 470 کنکور تجربی🟢

2/3/2023 4:57:58 PM