خودت را بشناس و بهترین خودت باش

آزمون‌های برنامه‌ای از طریق بازخوردهای منظم، به شما کمک می‌کند تا از نقاط قوت و ضعف خود شناخت کاملی پیدا کنید و مهارت‌های فراشناختی خود را افزایش دهید.

خودت را بشناس و بهترین خودت باش

آزمون‌های برنامه‌ای از طریق بازخوردهای منظم، به شما کمک می‌کند تا از نقاط قوت و ضعف خود شناخت کاملی پیدا کنید و مهارت‌های فراشناختی خود را افزایش دهید. همچنین با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای می‌توانید از مهارت‌های آزمون‌‌دادن خود آگاهی پیدا کنید و با این کار، مدیریت خود و هوش هیجانی‌تان را ارتقا دهید. نکته‌ی جالب این است که خودآگاهی، هم در مهارت‌های فراشناختی و هم در هوش هیجانی، یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار محسوب می‌شود.

خودآگاهی و خودشناسی یکی از ابعاد مهم آزمون‌های برنامه‌ای است و باید همواره به آن توجه کنید و مطمئن باشید که هرچه بهتر خودتان را بشناسید،‌ مصمم‌تر و باانگیزه‌تر در مسیر پیشرفت درسی قرار می‌گیرید و می‌توانید بهترین خودتان باشید.

منبع :

6/10/2023 4:10:16 AM
Menu