چیستان‌های بسیار سخت با جواب برای سنجش میزان هوش افراد(3)

چیستان‌های سخت با جواب برای سنجش میزان هوش افراد در ادامه تهیه و جمع آوری شده است.

چیستان‌های بسیار سخت با جواب برای سنجش میزان هوش افراد(3)


چیستان  13- از کسی پرسیدند: از میان تنقلات، کدامیک را دوست داری؟ پاسخ داد: راندن مرغ و مادر بره. او چه چیزی را بیشتر دوست می داشت؟

 

چیستان 14- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟

 

چیستان 15- آن چیست که خون سیا را می خورد ولی راه سفید می رود ؟ ؟ ؟

 

چیستان 16- آن چیست که همانند سه دکان تو در تو که اولی همانند چرم فروشی ، دومی همانند پرده فروشی و سومی همانند یاقوت فروشی ؟ ؟ ؟

 

چیستان 17- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟

 

چیستان 18- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!

چیستان 19- آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چو ماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟  

 

جواب
جواب 13- او «کشمش» را بیشتر دوسن می داشت؛ زیرا راندن مرغ «کیش» و مادر بره «میش» است که به اصطلاح عوام «کیشمیش» و به اصطلاح علمی «کشمش» خواهد شد .

جواب 14- دندان

 

جواب 15- قلم نی

جواب 16- انـــار

جواب 17- خدا

 

جواب 18- باد

 

جواب 19- لامپ


6/3/2023 5:48:54 AM
Menu