کارویژه تا آزمون نمونه‌دولتی (تقویت اعتمادبه‌نفس)

یک، دو، سه، ده یا بیست نقطه‌ی قوت شاید هم بیش‌تر از آن‌ها را در برگه‌ات یادداشت کردی. حالا آن‌ها را با صدای بلند یک بار برای خودت بخوان.

کارویژه تا آزمون نمونه‌دولتی (تقویت اعتمادبه‌نفس)

دانش‌آموز خوبی که برای آزمون نمونه‌دولتی آماده می‌شوی یک برگ کاغذ بردار و همه‌ی نقاط قوتی را که طی یک سال تحصیلی کسب کرده‌ای و بارها برای پایدار کردن آن‌ها تلاش کرده‌ای، بنویس. 

یک، دو، سه، ده یا بیست نقطه‌ی قوت شاید هم بیش‌تر از آن‌ها را در برگه‌ات یادداشت کردی. حالا آن‌ها را با صدای بلند یک بار برای خودت بخوان. 

احساست را درک می‌کنم؛ با هر نقطه‌ی قوتی که بر زبان می‌آوری، انرژی و انگیزه‌ات چند برابر می‌شود و حسی مانند حس برنده شدن به تو دست می‌دهد. آری! تو برنده هستی و تلاشی که برای رسیدن به هدفت کرده‌ای، تو را برنده کرده است. پس اعتمادبه‌نفس داشته باش با تکیه بر نقاط قوتت به استقبال آزمون نمونه‌دولتی برو. یادت باشد تو می‌توانی!

6/2/2023 7:45:49 PM
Menu