جهش در دوران طلایی نوروز با 3 کارنامه

5نوع کارنامه(کارنامه‌ی 5 نوع درس+کارنامه‌ی مبحثی+کارنامه‌ی سوال محور+کارنامه‌ی آزمون‌ها کارنامه‌ی پروژه ای) اهمیت این کارنامه‌ها در این است که دوران طلایی نوروز را پیش‌رو داریم.

جهش در دوران طلایی نوروز با 3 کارنامه

کدام کارنامه؟

281- کدام کارنامه برای تشخیص اولویت ها بیش تر به شما کمک می کند؟

1) کارنامه ی5 نوع درس(نقاط قوت پایدار-نقاط قوت-درس هایی که نیاز به اندکی تلاش دارند یعنی درس های تلنگری-درس هاینوسانی (زیگزاگی)- درس هایی که نیاز به تلاش جدی دارند)                                

2) کارنامه ی مبحثی                       

3) کارنامه ی سوال محور(کارنامه ی خودآموز الکترونیکی یا کلاسورارزیابی الکترونیکی)که با تهیه ی وب کارت قابل دسترسی است.                                                

4) هیچ کدام


دوران طلایی نوروز با 3 کارنامه

کارنامه ی 5 نوع درس+کارنامه ی مبحثی+کارنامه ی سوال محور

282- آیا از کارنامه ی5 نوع درس برای رنگ آمیزی تابلوی نوروز استفاده کردید؟

1) بله،ستون اول تابلو را با کمک کارنامه ی 5 نوع درس رنگ آمیزی کردم.

2) بله،ستون اول تابلو را بر اساس نمرات مدرسه رنگ آمیزی کردم.

3) بله،ستون اول تابلو را بر اساس تشخیص خودم رنگ آمیزی کردم.

4) تابلوی نوروزی را تکمیل و رنگ آمیزی نکرده ام.


کارنامه ی مبحثی و تابلوی نوروزی

283- آیا ستون دوم تابلو را که مربوط به مبحث های درس هاست رنگ آمیزی کرده اید؟

1) بله،ستون دوم تابلو را به کمک کارنامه ی مبحثی رنگ آمیزی کرده ام.

2) ستون دوم تابلو را بر اساس تشخیص خودم رنگ آمیزی کرده ام.                      

3) ستون دوم تابلوی نوروزی را تکمیل و رنگ آمیزی نکرده ام. 


کارنامه ی سوال محور(کارنامه ی خودآموز الکترونیک-کارنامه ی کلاسور ارزیابی الکترونیک)

284- آیا از کارنامه ی سوال محور در صفحه ی شخصی خود در سایت کانون استفاده می کنید؟

1) بله،به طور کامل و پیوسته و به طور جدی استفاده می کنم،سوال های ساده که پاسخ نداده ام یا اشتباه جواب داده ام و سوال هایدام دار که در دام افتاده ام و سوال هایی که شانسی جواب داده ام را تشخیص می دهم.

 2) بله،کارنامه ی سوال محور(خودآموز الکترونیکی)را گاهی اوقات دریافت می کنم ولی به طور پیوسته و جدی استفاده نمی کنم.

3) نمی دانم کارنامه ی سوال محور(خودآموز الکترونیکی) چیست و چگونه می توان دریافت کرد.

4) از کارنامه ی سوال محور(خودآموز الکترونیکی)استفاده نمی کنم.


دوران طلایی یا جمع بندی؟

285- کارنامه های 5 نوع درس،مبحثی و سوال محور(خودآموز الکترونیکی) در چه مقطعی برایتان مفیدتر است؟

1) در دوران طلایی نوروز                                     

2) در دوران جمع بندی              

3) در هر دو دوره                                                    

4) از این کارنامه ها استفاده نمی کنم.

6/1/2023 1:56:55 PM
Menu