دوران طلایی نوروز:سبقت گرفتن سخت‌کوش‌ها

در سه آزمون بعدی بخش اصلی مباحث کنکور دوره می‌شود.بیش از % 85 کل مباحث به‌طور متعادل و منطقی پوشش داده می‌شود:آزمون 21 اسفنــد،نیمــی از درس‌های نیم سال دوم(پیـــش2)

دوران طلایی نوروز:سبقت گرفتن سخت‌کوش‌ها

 سه آزمـون مهـم- سه آزمـون جامـع

  در سه آزمون بعدی بخش اصلي مباحث كنكور دوره مي‌شود.بیش از % 85 كل مباحث به‌طور متعادل و منطقي پوشش داده       مي‌شود:

               آزمون 21 اسفنــد،نیمــی از درس های نیم سال دوم(پيـــش2)

               آزمون 7 فرورديـن،منتخب درس‌هاي پايه

               آزمون 20 فروردين،دوره ی درس‌هاي نیم سال اول(پيش1)

272- شما تا چه حد از این برنامه برای پیشرفت خود استفاده می کنید؟

1) حتما از این ایستگاه های جبرانی برای پیشرفت خود استفاده می کنم.       

2) تصمیم دارم این برنامه را اجرا کنم اما نمی دانم چه قدر پیشرفت خواهم کرد.

3) تصمیم دارم این برنامه را اجرا کنم اما نمی دانم از چه منابعی استفاده کنم.

4) من برای این دوره برنامه ی دیگری دارم.

آزمون 21 اسفند از نگاه شما

273- اهمیت آزمون21 اسفند را چگونه ارزیابی می کنید؟

1) آزمون21 اسفند برای من یک ایستگاه جبرانی است.                     

2) آزمون21 اسفند برای من یک آزمون جامع است.

3) آزمون21 اسفند برای من یک آزمون پیشرفت تدریجی است.         

4) آزمون21 اسفند برای من یک آزمون عادی است.

 دوران طلايي : سبقت گرفتن سخت‌كوش‌ها

274- شما تا چه حد با عبارت روبه رو موافق هستيد؟«دوران طلايي نوروز، دوران سبقت گرفتن سخت‌كوش‌هاست» 

1) كاملاً موافقم.              

2) تا حدودي موافقم.                  

3) نظري ندارم.                     

4) مخالفم

هدف گذاری شما برای دوران طلایی نوروز

275- با شناختی که از اراده و پشتکار در خودتان سراغ دارید،هدف گذاری تان برای دوران طلایی نوروز چیست؟

1) پیشرفت              

2) پیشرفت زیاد                          

3) جهش                                 

4) نمی توانم نظر بدهم.

توان زحمت کشی

276- با شناختی که از خودتان دارید در دوران طلایی نوروز روزی چند ساعت مطالعه خواهید کرد؟

1) کم تر از سه ساعت               

2) بین سه تا شش ساعت             

3) بین شش تا نه ساعت              

4) بیش از نه ساعت در روز

دو شرط برای جهش

همه ی دانش آموزانی که زحمت می کشند،پیشرفت می کنند اما برای جهش کردن باید یک شرط دیگر هم داشته باشید:

داشتن ذهن شفاف و برنامه ای واضح و روشن

277- شما کدام یک از دو شرط را دارید؟

1) زحمت زیاد می کشم،ذهن و برنامه ی شفاف هم دارم.                                                     

2) زحمت زیاد می کشم اما ذهن و برنامه ام چندان واضح و شفاف نیست.                                                     

3) ذهن و برنامه ی روشن و شفافی دارم اما زیاد زحمت نمی کشم.        

4) راجع به خودم قضاوت دقیقی ندارم.

تابلوي  دوران طلایی نوروز

278- آيا تابلوي دوران طلایی نوروز را گرفته اید؟

1) بله و پشتيبانم توضیحات تابلو را به من داده است.          

2) بله ولی پشتیبانم هنوز آن را توضیح نداده است.                                               

3) تابلو را نگرفتم ولی پشتیبان برایم توضیح داده است.      

4) تابلو را نگرفتم و پشتیبانم توضیحات مربوط به آن را به من نداده است.

تابلوي نوروز :تعیین وضعیت در هر درس با یک رنگ

در خانه های مربوط به هر درس،وضع آموزشی خود را با یکی از چهار رنگ آبی،سبز،زرد و قرمزمشخص کنید:

آبــی: در آن درس  خیلی خوب  هستید.                 

سبـز : در آن درس  خوب   هستید.

زرد   : در آن درس  متوسط  هستید.                         

قرمـز: نیاز به مطالعه ی اساسی دارید. 

279- آيا شما خانه های درس ها را در تابلوي نوروز رنگ آمیزی خواهيد كرد؟

1) من تابلوي نوروز را رنگ‌آميزي خواهم كرد.                                                         

2) نمي‌دانم تابلوي نوروز چيست. 

3) فكر نمي‌كنم رنگ‌آميزي تابلوي نوروز فايده يا ضرورتي داشته باشد.

4) فكر مي‌كنم رنگ‌آميزي تابلوي نوروز، كار بچه‌هاست.

 کدام مباحث را بیش تر می خوانید؟    

280- در دوران طلایی نوروز روی کدام مباحث بیش تر تمرکز خواهید کرد؟                                                             

1) مباحث مهم هر درس را خودم انتخاب می کنم.                                                                                             2) کارنامه ی مبحثی را در سایت کانون(صفحه ی شخصی)می بینم و سپس مباحث مهم را برای خودم انتخاب می کنم.

3) پرینت کارنامه ی مبحثی را از نمایندگی کانون می گیرم و سپس مباحث مهم را برای خودم انتخاب می کنم.                    

4) هنوز روی این موضوع فکر نکرده ام.

 گزینشی و انتخابی می خوانید یا همه را می خوانید؟    

281- آیا در دوران طلایی نوروز همه ی مباحث را در یک حد و اندازه مطالعه خواهید کرد؟                                                1) خیر،روی مباحث تصمیم می گیرم،بعضی مباحث را کامل تر می خوانم،در بعضی مرور و تست  

2) خیر،روی درس ها تصمیم می گیرم،بعضی درس ها را کامل تر می خوانم،در بعضی مرور و تست

3) متناسب با نیاز و اهمیت هر درس تصمیم می گیرم،ممکن است یک درس را کامل بخوانم یا کامل تست بزنم اما در درس دیگر مبحثی تصمیم بگیرم.            

دوران نوروز: درس  یا  مبحث؟    

282- در دوران طلایی نوروز روی درس ها بیش تر تمرکز می کنید یا روی مبحث ها؟                                               

1) من روی مبحث ها تمرکز می کنم(هر درس فقط روی یک یا چند مبحث ضروری بیش تر تمرکز می کنم)                          2) من روی درس ها تمرکز می کنم(روی یک یا چند درس به طور کامل تمرکز می کنم و مبحث ها برایم تفاوت چندانی ندارند)

3) متوجه سوال نمی شوم.             

4) نمی دانم کدام مهم تر است و چگونه می توانم درس یا مبحث مهم تر را برای خودم تشخیص دهم؟

5/28/2023 6:56:44 AM