رسا ظفری

رسا ظفری

رسا ظفری
از تبريز

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 4
تعداد آزمون : 33
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7972
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : فرزاد اسدى
نام مدرسه : شهيدمدنى
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
4
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7462
میانگین تراز آزمون عادی :7972
میانگین تراز نیمسال اول :8051
میانگین تراز نیمسال دوم :7926

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور