پاسخ به دانش آموزان

مطالب مرتبط با پاسخ به دانش آموزان

1397 مرداد

رفع اشکال و پاسخگویی به سوالات شیمی پایه دهم

رفع اشکال و پاسخگویی به سوالات زیست شناسی پایه دهم

1397 تیر

پاسخ به سؤال‌های زیست‌شناسی کنکوری ها

1396 اسفند

داوطلبان کنکور هنر! سوال‌های مشاوره ای خود را اینجا بپرسید

1396 شهریور

پاسخ گویی به سؤالات فیزیک

پاسخ به سوال‌های درس شیمی یازدهمی ها

1396 تیر

پاسخ گویی به سوالات درس زیست شناسی یازدهم

1395 آبان

خانم اجازه! - 30 آبان 1395

1395 مهر

پاسخ به سؤال‌های شیمی کنکوری ها

1395 شهریور

اگرسوالی درباره دروس عمومی (چهارم) دارید، این‌جا مطرح کنید

1394 دی

پاسخ به سوالات عربی نهمی‌ها

1394 مهر

پاسخ به سوال‌های درس ریاضی یازدهم تجربی ها

پاسخ به سوالات علوم ( بخش زیست و زمین شناسی ) نهمی ها

پاسخ به سوالات علوم ( بخش فیزیک ) نهمی ها

پاسخ به سوالات علوم ( بخش شیمی ) نهمی ها

پاسخ به سؤال‌های درس ادبیات اختصاصی

پاسخ به سؤال‌های درس ریاضی

پاسخ به سؤال‌های درس عربی

پاسخ به سؤال‌های درس اقتصاد

1394 مرداد

دوست خوب دبستانیم، هرسوالی داری اینجا بپرس ...

مشاوران به سوالات شما دبستانی‌ها پاسخ می‌دهند - 27 مرداد

مشاوران به سوالات شما دبستانی‌ها پاسخ می‌دهند - 26مرداد

مشاوران به سوالات شما دبستانی‌ها پاسخ می‌دهند - 25 مرداد

مشاوران به سوالات شما دبستانی‌ها پاسخ می‌دهند -23 مرداد

پاسخ به سوالات فیزیک دهمی ها

پاسخ به سوالات عربی دهمی‌ها

1394 تیر

پاسخ به سوالات هفتمی‌ها

پاسخ به سوالات هشتمی‌ها

مشاوره تخمین رتبه،پاسخ محمد معافی به سوالات شما

بیشتر
انتقال اطلاعات در نسل ها از زیست شناسی3 دوازدهم
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا