پاسخ به دانش آموزان

مطالب مرتبط با پاسخ به دانش آموزان

خرداد 1398

داوطلبان منحصراً زبان! سوال‌های مشاوره‌ای خود را اینجا بپرسید

اسفند 1397

پاسخ به سؤال‌های درس عربی، زبان قرآن دوازدهم انسانی

پاسخ به سؤال‌های درسی اقتصاد دوازدهم انسانی

پاسخ به سؤال‌های درسی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

مرداد 1397

پرسش و پاسخ شیمی دهمی‌ها

رفع اشکال و پاسخگویی به سوالات زیست شناسی پایه دهم

تیر 1397

پاسخ به سؤال‌های زیست‌شناسی کنکوری ها

اسفند 1396

اگرسوالی درباره دروس عمومی(نظام جدیدوقدیم)داریداین‌جامطرح کنید

داوطلبان کنکور هنر! سوال‌های مشاوره ای خود را اینجا بپرسید

شهریور 1396

پاسخ گویی به سؤالات فیزیک

پاسخ به سوال‌های درس شیمی یازدهمی ها

تیر 1396

پاسخ گویی به سوالات درس زیست شناسی یازدهم

آبان 1395

خانم اجازه! - 30 آبان 1395

دی 1394

پاسخ به سوالات عربی نهمی‌ها

مهر 1394

پاسخ به سوال‌های درس ریاضی یازدهم تجربی ها

پاسخ به سوالات علوم ( بخش زیست و زمین شناسی ) نهمی ها

پاسخ به سوالات علوم ( بخش فیزیک ) نهمی ها

پاسخ به سوالات علوم ( بخش شیمی ) نهمی ها

مرداد 1394

دوست خوب دبستانیم، هرسوالی داری اینجا بپرس ...

مشاوران به سوالات شما دبستانی‌ها پاسخ می‌دهند - 27 مرداد

مشاوران به سوالات شما دبستانی‌ها پاسخ می‌دهند - 26مرداد

مشاوران به سوالات شما دبستانی‌ها پاسخ می‌دهند - 25 مرداد

مشاوران به سوالات شما دبستانی‌ها پاسخ می‌دهند -23 مرداد

پاسخ به سوالات فیزیک دهمی ها

پاسخ به سوالات عربی دهمی‌ها

تیر 1394

پاسخ به سوالات هفتمی‌ها

پاسخ به سوالات هشتمی‌ها

مشاوره تخمین رتبه،پاسخ محمد معافی به سوالات شما

پاسخ به سوالات شما : محمد معافی در ایستگاه مشاوره امروز

بیشتر