غلامحسین شیروانی : تدریس شیمی ، آب تبلور و نمک های متبلور

تدریس غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 27 شهریور 93 را در اینجا ببینید....

غلامحسین شیروانی : تدریس شیمی ، آب تبلور و نمک های متبلور

فایل های ضمیمه

غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 27 شهریور 93 بخش اول
غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 27 شهریور 93 بخش دوم
غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 27 شهریور 93 بخش سوم
فایل صوتی غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 27 شهریور 93 بخش اول
فایل صوتی غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 27 شهریور 93 بخش دوم
فایل صوتی غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 27 شهریور 93 بخش سوم
نیرو های خاص+آسانسور از فیزیک 3دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی