برچسب

مطالب مرتبط با فرصت برابر

فرصت برابر

۱۳۹۴ آذر

اجرای طرح سنجش سلامت

۱۳۹۴ خرداد

مهرداد الفت در فرصت برابر 24 خرداد 94

سید امیر دیبازر در فرصت برابر 20 خرداد 94

پدرام فرهادیان : پیش آزمون 94

امیرحسین جعفرقلی در فرصت برابر 17 خرداد 94

ایمان سرورپور در فرصت برابر 15 خرداد 94

سید امیر دیبازر در فرصت برابر 16 خرداد 94

ایمان سرورپور : در فرصت برابر 13 خرداد 94

امیرحسین جعفرقلی در فرصت برابر 10 خرداد 94

سید امیر دیبازر در فرصت برابر 10 خرداد 94

پدرام فرهادیان : جمع بندی به روش تست ترکیب

امیرحسین جعفرقلی در فرصت برابر 2 خرداد 94

سید امیر دیبازر در فرصت برابر 1 خرداد 94

۱۳۹۴ اردیبهشت

پدرام فرهادیان : نکات تصویری زیست شناسی - بخش دوم

سید امیر دیبازر:برنامه سازی ویژه‌ی دوران جمع بندی کنکور

ایمان سرورپور در فرصت برابر 25 اردیبهشت 94

عمار تاج بخش : منادی و مستثنی

علی کرامت در فرصت برابر 21 اردیبهشت 94

امیرحسین جعفرقلی در فرصت برابر 20 اریبهشت 94

سید امیر دیبازر : نکاتی درباره کنکور

ایمان سرورپور در فرصت برابر 18 اردیبهشت 94

پدرام فرهادیان : نکات تصویری زیست شناسی

مهرداد الفت : تدریس مبحث احتمال

امیرحسین جعفرقلی در فرصت برابر 13 اریبهشت 94

سید امیر دیبازر در فرصت برابر 12 اردیبهشت 93

ایمان سرورپور در فرصت برابر 11 اردیبهشت 94

اصغر حجازیان در فرصت برابر 8 اردیبهشت 94

بیشتر