غلامحسین شیروانی : نکات مهم جدول تناوبی

صحبت های غلامحسین شیروانی را در ادامه بخوانید ...

غلامحسین شیروانی : نکات مهم جدول تناوبی

فایل های ضمیمه

غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 5 شهریور 93 بخش اول
غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 5 شهریور 93 بخش دوم
غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 5 شهریور 93 بخش سوم
فایل صوتی غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 5 شهریور 93 بخش اول
فایل صوتی غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 5 شهریور 93 بخش دوم
فایل صوتی غلامحسین شیروانی در فرصت برابر 5 شهریور 93 بخش سوم