درس نامه مبحث تاریخ ادبیات علوم و فنون ادبی2 (آزمون 29 آذر)

تاریخ ادبیات قرن‌های 7 و 8 و9 درس اول علوم فنون ادبی پایه یازدهم

درس نامه مبحث تاریخ ادبیات علوم و فنون ادبی2 (آزمون 29 آذر)

علوم و فنون ادبی 

پایه: یازدهم

مبحث: درس اول( تاریخ ادبیات قرن های هفتم، هشتم و نهم)

نویسنده: نازنین قاسمی- رتبه 2 منطقه 3- دانشجوی رشته روان شناسی دانشگاه تهران

درس نامه را از قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.