کنکور انسانی

مطالب مرتبط با کنکور انسانی

اردیبهشت 1398

مجموعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت متعالیه)

مجوعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت مشا و اشراق)

دانلود تست علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

درس‌نامه علوم فنون ادبی دوازدهم(تاریخ ادبیات دوران معاصر)

مجموعه تست دامدار علوم فنون ادبی دوازدهم(فصل4)

مجموعه تست دامدار علوم فنون ادبی دوازدهم(فصل3)

جغرافیای دوازدهم انسانی (درس مخاطرات طبیعی)

جامعه شناسی دوازدهم انسانی (افق علوم اجتماعی در جهان اسلام)

جامعه شناسی دوازدهم انسانی (سیاست هویت)

تاریخ دوازدهم انسانی (انقلاب اسلامی)

تاریخ دوازدهم انسانی (ایران در دوره رضاشاه)

مجموعه تست دامدار تاریخ دوازدهم(نیم سال دوم)

مجموعه تست دامدار جغرافیا دوازدهم(نیم سال دوم)

درس‌نامه تاریخ دوازدهم درس 7 و 8

درس‌نامه جغرافیا دوازدهم(مدیریت حمل و نقل)

درس‌نامه جامعه شناسی دوازدهم(افق علوم اجتماعی در جهان اسلام)

درس‌نامه جغرافیا دوازدهم(مدیریت مخاطرات طبیعی)

درس‌نامه فلسفه دوازدهم مبحث حکمای معاصر

خلاصه اقتصاد کنکور انسانی بخش رشد و توسعه

دانلود تست ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

دانلود تست ریاضی و آمار یازدهم انسانی

تست منطق دهم انسانی ( صفحه 44 تا 81)

تست فلسفه یازدهم انسانی (63 تا 111)

چرا کتاب زرد 10 کنکور انسانی؟ + فیلم

تست روانشناسی یازدهم انسانی (112 تا 208)

تست اقتصاد دهم انسانی (85 تا 144)

فروردین 1398

آزمونک علوم فنون ادبی پایه

آزمونک علوم فنون ادبی دوازدهم انسانی

آزمونک ده سوالی جامعه شناسی یازدهم (2 تا 73)

آزمونک ده سوالی جامعه شناسی دهم (3 تا 54)

بیشتر