کنکور انسانی

مطالب مرتبط با کنکور انسانی

تیر 1398

برنامه راهبردی تابستان انسانی: پاسخ به مهم‌ترین پرسش ها

100 سوال اختصاصی انسانی برای هفته تورق سریع

خرداد 1398

مباحث مشترک نظام‌های آموزشی جدید و قدیم- سجع و واج آرایی

مباحث مشترک روانشناسی نظام‌های قدیم و جدید در کنکور 98

مباحث مشترک ریاضی انسانی دوازدهم و نظام قدیم

مباحث مشترک علوم و فنون ادبی نظام جدید و ادبیات اختصاصی چهارم

ادبیات اختصاصی چهارم انسانی / علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی / ادبیات اختصاصی چهارم انسانی

تاریخ دوازدهم انسانی؛ درس چهارم

جغرافیا دوزادهم انسانی؛ درس اول

جامعه شناسی دوازدهم انسانی؛ درس اول

جامعه شناسی دوازدهم انسانی؛ درس دوم

منطق دهم انسانی؛ درس پنجم و ششم

منطق دهم انسانی؛ درس چهارم

منطق دهم انسانی؛ درس سوم

منطق کنکور انسانی؛ درس اول و دوم

فصل رشد روانشناسی یازدهم انسانی

اقتصاد کنکور انسانی

دانلود تست ریاضی و آمار دهم انسانی

دانلود تست ریاضی وآمار انسانی

اردیبهشت 1398

مجموعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت متعالیه)

مجوعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت مشا و اشراق)

دانلود تست علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

درس‌نامه علوم فنون ادبی دوازدهم(تاریخ ادبیات دوران معاصر)

مجموعه تست دامدار علوم فنون ادبی دوازدهم(فصل4)

مجموعه تست دامدار علوم فنون ادبی دوازدهم(فصل3)

جغرافیای دوازدهم انسانی (درس مخاطرات طبیعی)

جامعه شناسی دوازدهم انسانی (افق علوم اجتماعی در جهان اسلام)

جامعه شناسی دوازدهم انسانی (سیاست هویت)

بیشتر