کنکور انسانی

مطالب مرتبط با کنکور انسانی

1397 اسفند

درسنامه روانشناسی یازدهم انسانی(درس چهارم و پنجم)

آزمونک ده سوالی روانشناسی (صفحه 8 تا 111)

درسنامه اقتصاد دهم انسانی (تولید)

آزمونک ده سوالی اقتصاد (صفحات 1 تا 84)

آزمونک ریاضی و آمار یازدهم انسانی (صفحات 2 تا 33)

آزمونک ریاضی و آمار دهم انسانی (صفحات 10 تا 69)

آزمونک ده سوالی فلسفه

خلاصه درس منطق (کلیات خمس)

آزمونک ده سوالی منطق

معرفی کتاب آبی درس فلسفه منطق

کلکسیون روش درس فلسفه منطق

سوالات دامدار درس فلسفه منطق

روانشناسی یازدهم انسانی

جامعه شناسی دوازدهم

علوم و فنون دوازدهم

ارزیابی و تحلیل آزمون 3 اسفند دوازدهم انسانی

برنامه راهبردی دوازدهم انسانی زیر ذره بین (آزمون 17 اسفند)

فلسفه دوازدهم

اغراق، ایهام، ایهام تناسب

1397 بهمن

درسنامه اقتصاد دهم انسانی

درسنامه منطق دهم انسانی

درسنامه روانشناسی یازدهم

درسنامه تاریخ دوازدهم انسانی - ایران در دوره رضاشاه

1397 دی

علوم و فنون ادبی 3

1397 آذر

درسنامه تاریخ دوازدهم - درس چهارم

درسنامه اقتصاد کنکور انسانی - مفهوم رشد و توسعه

درسنامه منطق دهم انسانی- جایگاه قضیه در استدلال

درسنامه روانشناسی - حافظه و علل فراموشی

فاطمه رسولی:کتاب جمع بندی اختصاصی پایه دهم و یازدهم انسانی

کورش فرزان: معرفی کتاب جمع بندی دروس اختصاصی پایه انسانی

بیشتر