گفتگوهای رتبه 228 ا.5% رشته‌ی انسانی از اسفراین بادانش آموزان

سال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش کامنت‌های سایت کانون به گفتگو با یکدیگر پرداختند تا در کنار رقابت و رفاقت، در راه موفقیت در کنکور به دوستان خود کمک کنند.

گفتگوهای رتبه 228 ا.5% رشته‌ی انسانی از اسفراین بادانش آموزان

سال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش کامنت های سایت کانون به گفتگو با یکدیگر پرداختند تا در کنار رقابت و رفاقت، در راه موفقیت در کنکور به دوستان خود کمک کنند.

یکی از اهداف ارائه گفتگوهای رتبه های برتر کنکور هر شهر این است که شما دانش آموزان عزیز با برترهای شهر خود بیشتر آشنا شوید ، کسانی که در شهر شما و با همان امکانات به موفقیت در کنکور دست یافتند ، تا با الگوبرداری مناسب از این برترها شما نیز ادامه دهنده ی راه این دانش آموزان موفق در شهر خود باشید.

برای شما در این مطلب گفتگوهای خانم حدیثه سادات حسینی رتبه ی 228  ایثارگران 5 درصد رشته ی انسانی از شهر اسفراین را آماده کرده ایم ، تا بتوانید از تجربیات و راهنمایی های این دانش آموز موفق استفاده کنید.

* با کلیک کردن روی نام دانش آموز برتر یا نام شهر میتوانید از صفحه شخصی دانش آموز برتر کانونی یا شهر ایشان دیدن فرمایید.

همچنین با استفاده از دکمه ی گفتگوهای برترهای کنکور 98 در شهرها میتوانید کامنت های رتبه های برتر شهر خود را مشاهده فرمایید.

گفتگوهای برترهای کنکور 98 در شهرها در سایت کانون ( لیست اسامی)

نام کابر
متن کامنتتاریخ ثبت
حدیثه سادات حسینی اصل، یازدهم انسانى - اسفراینکامنتدفتر برنامه ریزی را کامل می‌کنم13960717
حدیثه سادات حسینی اصل، یازدهم انسانى - اسفراینکامنتتکمیل کلاسورارزیابی بسیارمفیدوموثراست13960815
حدیثه سادات حسینی اصل، یازدهم علوم انسانى - اسفراین - میانگین تراز 5735کامنتبرای آمادگی درامتحانات مدرسه ازکتاب سوالات پرتکرار استفاده می‌کنم13961014
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6511کامنتهر درس روش مطالعه خاص خود دارد13970709
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6430کامنتتست زنی آموزشی بسیار کمک می‌کند13970913
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6454کامنتکتاب‌های پر تکرار برای ایام امتحانات عالی است13971003
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6454کامنتمطالعه به روش درست زمان می‌خرد13971015
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6454کامنتکارنامه‌های سایت بسیار کمک می‌کند13971017
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6444کامنتتست ترکیبی کار می‌کنم13971102
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6428کامنتمدیریت زمان در آزمون بسیار مهم است13971115
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6427کامنتاز تجربیات افراد موفق استفاده می‌کنم13971206
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6427کامنتاز کارنامه‌های سایت کانون استفاده می‌کنم13971220
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6414کامنتهمراه با درختان رشد خواهم کرد13980110
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6414کامنتاز اینکه در کانون ثبت نام کردم خیلی خوشحالم چون هم نقاط ضعفم کم شده و هم افزایش تراز دارم13980110
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6440کامنتایام پیش رو را با جدیت بیشتری درس خواهم خواند13980120
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6352کامنتهدفگذاری به امیدواری ختم می‌شود13980203
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6352کامنتمرور قبل از آزمون اشتباهات را کاهش می‌دهد13980210
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6377کامنتکتاب‌های زرد را فراموش نمی‌کنم13980223
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6359کامنتپیوستگی در آزمون‌ها بسیار مهم است13980230
حدیثه سادات حسینی اصل، دوازدهم انسانی - اسفراین - میانگین تراز 6290کامنتاز طریق حل مسئله یادگیری خود را عمق می‌بخشم13980320