کتاب‌های دهم کانون : یک فصل را رایگان دانلود کنید

در تالیف کتاب‌های کانون برای پایه‌ی دهم روی سه نکته تمرکز کرده ایم : تناسب وتوازن ، پوشش همه‌ی مطالب ، بهترین سوال‌های شناسنامه دار
در تالیف کتاب های کانون برای پایه ی دهم روی سه نکته تمرکز کرده ایم :

تناسب وتوازن ، پوشش همه ی مطالب‌ ، بهترین سوال های شناسنامه دار 


 
۱- تناسب و توازن :
زیبایی محتوایی و کیفیت کتاب آموزشی وابسته به تناسب و توازن کتاب است . نباید به یک فصل کمتر و به دیگری بیش از اندازه ی اهمیت آن فصل ، پرداخته شود . در کتاب های کانون ، تعداد صفحات ، تعداد درسنامه ها و تعداد تمرین های هر فصل متناسب و متوازن و هماهنگ با کتاب درسی تنظیم شده اند . ضریب توازن معیار رعایت و کنترل این اصل است .


۲- پوشش همه ی مطالب و همه ی عناصر و اجزای کتاب درسی :
هدف این است که هیچ موضوع و زیر موضوعی از قلم نیفتد و تمام عناصر و اجزای کتاب درسی متناسب با اهمیت وجایگاه آن موضوع تثبیت ، تقویت و در صورت لزوم گسترش داده شوند 


۳- انتخاب بهترین سوال های شناسنامه دار:
برای این که بهترین سوال ها انتخاب شوند ، سوال های کتاب همگی شناسنامه دار هستند . در مباحث مشترک با کتاب های درسی گذشته ، مرجع سوال دقیقا ذکر شده و در مباحث جدید کتاب های جدید ، از همه ی زیرموضوع ها تمرین ارائه شده است . شناسنامه و نشانی همه ی این سوال ها نیز درج شده اند .در لینک زیر می توانید یک فصل از کتاب های دهم کانون را رایگان دانلود کنید.


برای دانلود یک فصل از کتاب های دهم کانون کلیک کنید


کتاب‌های دهم کانون  : یک فصل را رایگان دانلود کنید