رودبارمنجيل

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهررودبارمنجيل 21

 • اميرحسين يوسفى نوجوكامبرى از شهر رودبارمنجيل- درس ديني
  من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.روش مطالعه من در این درس به این صورت است که ابت دا متن کتاب درسی را کامل مطالعه می کنم.سپس درس نامه کتاب آبی را با دقت می خوانم و در پایان تست های پیمانه ای از کتاب آبی را تمرین می کنم.در دو روز قبل از هر آزمون با کمک تست های نشان دار و مهم، به بازیابی می پردازم.
 • امیرحسین یوسفی نوجوکامبری از شهر رودبارمنجيل- درس دوازدهم شبکه و نرم‌افزار رايانه
  روش مطالعه درس دین و زندگیمن این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.روش مطالعه من در این درس به این صورت است که ابتدا متن کتاب درسی را کامل مطالعه می کنم.سپس درس نامه کتاب آبی را با دقت می خوانم و در پایان تست های پیمانه ای از کتاب آبی را تمرین می کنم.در دو روز قبل از هر آزمون با کمک تست های نشان دار و مهم، به بازیابی می پردازم.
 • اميرحسين يوسفى نوجوكامبرى از شهر رودبارمنجيل- درس ديني
  من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.روش مطالعه من در این درس به این صورت است که ابت دا متن کتاب درسی را کامل مطالعه می کنم.سپس درس نامه کتاب آبی را با دقت می خوانم و در پایان تست های پیمانه ای از کتاب آبی را تمرین می کنم.در دو روز قبل از هر آزمون با کمک تست های نشان دار و مهم، به بازیابی می پردازم.
 • امیرحسین یوسفی نوجوکامبری از شهر رودبارمنجيل- درس رياضي
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.روش مطالعه من در این درس به این صورت است که ابت دا متن کتاب درسی و جزوه دبیرم را کامل مطالعه می کنم. سپس درس نامه کتاب آبی را با دقت می خوانم و در پایان تست های پیمانه ای از کتاب آبی را تمرین می کنم. در دو روز قبل از هر آزمون با کمک تست های نشان دار و مهم، به بازیابی می پردازم
 • نسترن باقری از شهر رودبارمنجيل- درس شيمي
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.روش مطالعه من در این درس به این صورت است که ابت دا متن کتاب درسی و جزوه دبیرم را کامل و با تمرکز بالا مطالعه می کنم تا به تسلط بالایی برسم. سپس تست های متنی و حفظی و همچنین تست های مساله ای هر بخش را حل می کنم نکته های مهم سوال ها را در زمان تحلیل تست ها در دفترچه ای یادداشت می کنم.
 • امیرحسین یوسفی نوجوکامبری از شهر رودبارمنجيل- درس دوازدهم شبکه و نرم‌افزار رايانه
  روش مطالعه درس دین و زندگیمن این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.روش مطالعه من در این درس به این صورت است که ابتدا متن کتاب درسی را کامل مطالعه می کنم.سپس درس نامه کتاب آبی را با دقت می خوانم و در پایان تست های پیمانه ای از کتاب آبی را تمرین می کنم.در دو روز قبل از هر آزمون با کمک تست های نشان دار و مهم، به بازیابی می پردازم.
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های رودبارمنجيل

فاطمه گلشنی
سمیه محبی مقدم
مجید آوخ الیزئی

نمایندگی های کانون در شهر رودبارمنجيل

رودبار و منجيل 01334620920-01334621252-01334620920-01334621252

رودبار خليل آباد جنب كتابخانه عمومي اداره ارشاد ساختمان تعاون طبقه سوم

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

رودبار
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان