در این 4 آزمون نوروزی بخش اصلی مباحث کنکور دوره می‌شود...

در آزمون 22 اسفند و سه آزمون بعدی بخش اصلی مباحث کنکور دوره می‌شود: آزمون 22 اسفنــد،آزمون 7 فروردیـن،آزمون 14 فروردین،آزمون 28 فروردین

در این 4 آزمون نوروزی بخش اصلی مباحث کنکور دوره می‌شود...

چهار آزمـون مهـم- چهار آزمـون جامـع

       در آزمون امروز و سه آزمون بعدی بخش اصلي مباحث كنكور دوره مي‌شود(بیش از % 85 )

         آزمون 22 اسفنــد،نیمـی از درس های نیم سال دوم(پيش2)

         آزمون 7 فرورديـن،درس‌هاي پايه ی نیم سال اول

         آزمون 14 فروردين،دوره ی درس‌هاي نیم سال اول(پيش1)

         آزمون 28 فروردين، درس‌هاي پايه ی نیم سال دوم


272- شما تا چه حد از این برنامه برای پیشرفت خود استفاده می کنید؟

1) حتما از این ایستگاه های جبرانی برای پیشرفت خود استفاده می کنم.       

2) تصمیم دارم این برنامه را اجرا کنم اما نمی دانم چه قدر پیشرفت خواهم کرد.

3) تصمیم دارم این برنامه را اجرا کنم اما نمی دانم از چه منابعی استفاده کنم.

4) من برای این دوره برنامه ی دیگری دارم.


اهمیت آزمون امروز(جمع بندی یا عادی؟)

273- تلقي شما از آزمون 22 اسفند چگونه بود و در چه حد مطالعه كرديد؟

1) آزمون22 اسفند را يك آزمون جمع‌بندي مي‌دانستم و درحد يك آزمون دوره‌ طلايي مطالعه كردم.               

2) آزمون22 اسفند را يك آزمون جمع‌بندي مي‌دانستم اما در حد يك آزمون دوره‌ طلايي مطالعه نكردم.

3) آزمون22 اسفند را يك آزمون عادي مي‌دانستم و در حد يك آزمون عادي مطالعه كردم.      

4) كم‌تر از حد يك آزمون عادي مطالعه كردم.


پیشرفت می کنید یا جهش؟

همه ی دانش آموزانی که زحمت می کشند،پیشرفت می کنند اما دانش آموزانی که زحمت زیاد می کشند و ذهن واضح و شفافی دارند جهش خواهند کرد.

274- شما چگونه هستید؟

1) تلاش من(ساعات مطالعه ی من) کم است.                                     

2) تلاشم(ساعات مطالعه ی من) خوب است،اما پیشرفت نمی کنم.

3) تلاشم(ساعات مطالعه ی من) خوب است،پیشرفت هم می کنم.        

4) هم تلاشم خوب است و هم برنامه ی واضح و ذهن شفافی دارم جهش می کنم.


پیشرفت نمره ی ریاضی

275- آیا نمره ی ریاضی شما نسبت به سال قبل بهتر شده است؟

1) بیش از یک نمره           

2) بین یک تا نیم نمره                      

3) کم تر از نیم نمره                              

4) پیشرفتی نداشتم.


پیشرفت معـدل

276- آیا معــدل شما نسبت به سال قبل بهتر شده است؟

1) بیش از یک نمره           

2) بین یک تا نیم نمره                      

3) کم تر از نیم نمره                              

4) پیشرفتی نداشتم.

                                                                                             طراحی سوال ها:کاظم قلم چی

                                                                                                  تنظیم :نسترن توکلی

6/1/2023 8:32:58 PM
Menu