برنامه راهبردی چهارم دبستان را شخصی سازی کنید

شخصی سازی برنامه راهبردی چیست؟ در تابستان ممکن است که به علت های مختلف از برنامه آزمون عقب بمانید و مبحثی را خوب نخوانید یا در آن نمره خوبی نگیرید. در فایل " شخصی سازی برنامه راهبردی " می بین...

برنامه راهبردی چهارم دبستان را شخصی سازی کنید
شخصی سازی برنامه راهبردی چیست؟

در تابستان ممکن است که به علت های مختلف از برنامه آزمون عقب بمانید و مبحثی را خوب نخوانید یا در آن نمره خوبی نگیرید. در فایل " شخصی سازی برنامه راهبردی " می بینید که هر مبحث در کدام آزمون مجددا تکرار خواهد شد و بدون نگرانی برای همان آزمون برنامه ریزی کنید و مبحث مورد نظر را مطالعه می کنید. فایل  زیر را دانلود کنید و با کمک پشتیبان خود آن را پر کنید.