استدلال و مجموعه ها- 7 فروردین-امیرحسین ایمانی پور

اگر در یک مثلث دو زاویه نابرابر باشدضلع روبه رو به زاویه بزرگتر بزرگتر است از ضلع روبرو به به زاویه کوچک تر

استدلال و مجموعه ها- 7 فروردین-امیرحسین ایمانی پور

استدلال و مجموعه ها- 7 فروردین-امیرحسین ایمانی پور مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 284 کنکور سراسری 1399 

6/8/2023 5:55:22 PM
Menu