پویش اهدای کتاب به 875 مدرسه در کشور

بنیاد قلم‌چی طی پروژه‌ای گسترده در زمستان امسال به 875 مدرسه در کشور، 22000 جلد کتاب آموزشی با اعتبار 26 میلیارد و 250 میلیون ریال اهدا کرد.

پویش اهدای کتاب به 875 مدرسه در کشور

بنیاد قلم‌چی طی پروژه‌ای گسترده در زمستان امسال به ۸۷۵ مدرسه در کشور، ۲۲۰۰۰ جلد کتاب‌ آموزشی با اعتبار ۲۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اهدا کرد.


حمید سرشار مسئول تامین کتاب‌های اهدایی درباره این پروژه که با مشارکت ۴۰ درصدی نمایندگی‌های بنیاد قلم‌چی در شهرها انجام شده است، توضیح داد: هر نمایندگی‌ بر اساس تعامل با آموزش‌و‌پرورش و نیازسنجی مدارس برای منابع آموزشی، حداقل ۵ مدرسه را به منظور اهدای کتاب شناسایی و به بنیاد قلم‌چی معرفی کرد.

وی با بیان اینکه به ازای هر ۵ مدرسه معرفی ‌شده، اهدای کتاب به ۲ مدرسه با مشارکت نمایندگی و ۳ مدرسه توسط بنیاد قلم‌چی انجام شده است، گفت: بیشترین تعداد مدارس که ۲۰ تا ۸۰ مدرسه را شامل بوده، از سوی نمایندگی‌های گناباد، خدابنده، نجف‌آباد، کرج(پسر)، اصفهان(پسر) و شهر بابک(دختر) معرفی شده است.

سرشار افزود: اهدای کتاب برای هر ۵ مدرسه با اعتبار ۱۵۰ میلیون ریال انجام شده که ۹۰ میلیون ریال آن توسط بنیاد قلم‌چی و مابقی با مشارکت نمایندگی بوده است.

در ادامه مریم صدیقی مسئول پیگیری امور تجهیز کتابخانه‌ها و مدارس اظهار داشت: این پروژه با مشارکت ۱۰۹ نمایندگی اجرا و در مجموع به ۸۷۵ مدرسه معرفی شده در همه مقاطع تحصیلی کتاب اهدا شده است؛ میانگین کتاب اهدایی برای هر مدرسه ۲۵ جلد بوده است.


منبع :

5/28/2023 1:37:51 PM