تغییرات و ویژگی‌های کارنامه آزمون 12 فروردین 1402

نکته بارز در کارنامه آزمون 12 فروردین همه‌ی گروه‌ها، ردیف‌های درس حاوی سوالات منتخب از کتاب‌های نوروز و زرد است.

تغییرات و ویژگی‌های کارنامه آزمون 12 فروردین 1402

آزمون 12 فروردین دومین آزمون هدیه فروردین ماه است.

نکته بارز در کارنامه آزمون 12 فروردین همه‌ی گروه‌ها، ردیف‌های درس حاوی سوالات منتخب از کتاب‌های نوروز  است.

  • دوازدهمی‌ها: در آزمون 12 فروردین 1402، کارنامه‌ی دوازدهمی‌ها (12 ریاضی، 12 تجربی، 12 انسانی، و 12 معارف) حاوی درس‌های دوازدهم اجباری است و در جدول اول فقط یک ردیف کل| نیمسال دوم خواهیم داشت. تصویر نمونه آزمایشی کارنامه را می توانید مشاهده کنید.

 

  • هنر و منحصرا زبان: در آزمون 12 فروردین 1402، کارنامه‌ی گروه های آزمایشی هنر و منحصرا زبان حاوی سه درس اجباری هستند. سایر ویژگی‌های کارنامه‌ی آنها همانند آزمون‌های قبلی است. تصویر نمونه آزمایشی کارنامه را می توانید مشاهده کنید.

 

  • یازدهمی‌ها: در آزمون 12 فروردین 1402، تفاوت بارز کارنامه‌ی یازدهمی‌ها (11 ریاضی، 11 تجربی، 11 انسانی، و 11 معارف) وجود ردیف‌های درس حاوی سوالات منتخب از کتاب‌های نوروز  است. سایر ویژگی‌های کارنامه‌ی آنها همانند آزمون‌های قبلی است. تصویر نمونه آزمایشی کارنامه را می توانید مشاهده کنید.

 

  • دهمی‌ها: در آزمون 12 فروردین 1402، تفاوت بارز کارنامه‌ی دهمی‌ها (10 ریاضی، 10 تجربی، 10 انسانی، و 10 معارف) وجود ردیف‌های درس حاوی سوالات منتخب از کتاب‌های نوروز  است. سایر ویژگی‌های کارنامه‌ی آنها همانند آزمون‌های قبلی است. تصویر نمونه آزمایشی کارنامه را می توانید مشاهده کنید.

 

  • نهمی‌ها، هشتمی‌ها، و هفتمی‌ها: در آزمون 12 فروردین 1402، تفاوت بارز نهمی‌ها، هشتمی‌ها، و هفتمی‌ها وجود ردیف‌های درس حاوی سوالات منتخب از کتاب‌های نوروز  است. در این آزمون سوال تیزهوشان نداریم. سایر ویژگی‌های کارنامه‌ی آنها همانند آزمون‌های قبلی است. تصویر نمونه آزمایشی کارنامه را می توانید مشاهده کنید.

 


  • دبستانی‌ها: در آزمون 12 فروردین 1402، تفاوت بارز کارنامه‌ی دبستانی‌ها (ششمی‌ها، پنجمی‌ها، چهارمی‌ها، سومی‌ها، دومی‌ها) وجود ردیف‌های درس حاوی سوالات منتخب از کتاب‌های نوروز است. در این آزمون سوال تیزهوشان نداریم (البته به غیر از ششمی‌ها). سایر ویژگی‌های کارنامه‌ی آنها همانند آزمون‌های قبلی است. تصویر نمونه آزمایشی کارنامه را می توانید مشاهده کنید.


5/30/2023 2:32:08 PM
Menu