تغییرات و ویژگی‌های کارنامه آزمون 7 فروردین 1402

آزمون 7 فروردین اولین آزمون اصلی سال جدید در فروردین ماه است.

تغییرات و ویژگی‌های کارنامه آزمون 7 فروردین 1402

آزمون 7 فروردین اولین آزمون اصلی سال جدید در فروردین ماه است.

 

  • دوازدهمی‌ها: در آزمون 7 فروردین 1402، کارنامه‌ی دوازدهمی‌ها (12 ریاضی، 12 تجربی، 12 انسانی، و 12 معارف) حاوی درس‌های پایه‌ی اجباری است و در جدول اول فقط یک ردیف کل| نیمسال دوم خواهیم داشت. 

 

  • هنر و منحصرا زبان: در آزمون 7 فروردین 1402، کارنامه‌ی گروه های آزمایشی هنر و منحصرا زبان مشابه کارنامه‌ی آنها در آزمون 19 اسفند است و تفاوت خاصی با آزمون های اصلی گذشته نداریم. 

 

  • یازدهمی‌ها: در آزمون 7 فروردین 1402، کارنامه‌ی یازدهمی‌ها (11 ریاضی، 11 تجربی، 11 انسانی، و 11 معارف) 

مشابه کارنامه‌ی آنها در آزمون 19 اسفند است و تفاوت خاصی با آزمون های اصلی گذشته نداریم. 

 

  • دهمی‌ها: در آزمون 7 فروردین 1402، کارنامه‌ی دهمی‌ها (10 ریاضی، 10 تجربی، 10 انسانی، و 10 معارف) 
  • مشابه کارنامه‌ی آنها در آزمون 19 اسفند است و تفاوت خاصی با آزمون های اصلی گذشته نداریم. 

 

  • نهمی‌ها، هشتمی‌ها، و هفتمی‌ها: در آزمون 7 فروردین 1402، کارنامه‌ی نهمی‌ها، هشتمی‌ها، و هفتمی‌ها مشابه کارنامه‌ی آنها در آزمون 19 اسفند است و تفاوت خاصی نسبت به آزمون گذشته نداریم. 

 

  • دبستانی‌ها: در آزمون 7 فروردین 1402، کارنامه‌ی دبستانی‌ها (ششمی‌ها، پنجمی‌ها، چهارمی‌ها، سومی‌ها، دومی‌ها) مشابه کارنامه‌ی آنها در آزمون 19 اسفند است و تفاوت خاصی نسبت به آزمون گذشته نداریم. 
3/27/2023 6:05:24 PM