از ساده به دشوار : جدول میانگین وانحراف معیار آزمون 19 اسفند

این جدول بر اساس میانگین نمره‌ی درس‌ها از ساده به دشوار مرتب شده است .

از ساده به دشوار : جدول میانگین وانحراف معیار آزمون 19 اسفند

این جدول بر اساس میانگین نمره ی درس ها از ساده به دشوار مرتب شده است .  


ضمنا شما می توانید با دانستن میانگین و انحراف معیار ، تراز خود را در هر درس محاسبه کنید. روش محاسبه ی تراز به ترتیب زیر است :


ابتدا میانگین نمره ی هر درس را از نمره ی خودتان در همان درس کم کنید.

اگر نمره ی شما از میانگین بیشتر باشد تفاضل مثبت می شود و اگر نمره ی شما از میانگین کمتر باشد تفاضل یک عدد منفی می شود.

حاصل( یعنی تفاضل ) را بر عدد انحراف معیار تقسیم کنید.

خارج قسمت را در عدد 1000 ضرب کنید.

حاصل ضرب را با عدد 5000 جمع کنید. ( برای دبستان با 5500 جمع کنید)

تراز شما در آن درس به دست می آید.

برای درک راحت تر این موضوع دو مثال بیان می کنیم:


مثال1(اگر درصد شما از میانگین بیشتر باشد):

فرض کنید در یک درس درصد شما 50 و میانگین درصد آن درس 25 و انحراف معیار آن 20 می باشد.

ابتدا عدد درصد خودتان را منهای میانگین درصد آن درس می کنیم. یعنی 50 را منهای 25 می کنیم. حاصل 25 می شود.

عدد به دست آمده را تقسیم بر انحراف معیار می کنیم. (یعنی 25 را تقسیم بر 20 می کنیم). خارج قسمت برابر 1.25 می شود.

خارج قسمت را در 1000 ضرب می کنیم.(یعنی عدد 1.25 را در 1000 ضرب می کنیم) حاصل 1250 می گردد.

در نهایت این عدد را با 5000 جمع می کنیم.(یعنی عدد 1250 را با 5000 جمع می کنیم) تراز شما در این درس 6250 می شود.


مثال2(اگر درصد شما از میانگین کمتر باشد):

فرض کنید در یک درس درصد شما 20 و میانگین درصد آن درس 30 و انحراف معیار آن 20 می باشد.

ابتدا عدد درصد خودتان را منهای میانگین درصد آن درس می کنیم. یعنی 20 را منهای 30 می کنیم. حاصل 10- می شود.

عدد به دست آمده را تقسیم بر انحراف معیار می کنیم. (یعنی 10- را تقسیم بر 20 می کنیم). خارج قسمت برابر 0.5- می شود.

خارج قسمترا در 1000 ضرب می کنیم.(یعنی عدد 0.5- را در 1000 ضرب می کنیم) حاصل 500- می گردد.

در نهایت این عدد را با 5000 جمع می کنیم. (یعنی عدد 500- را با 5000 جمع می کنیم)تراز شما در این درس 4500 می شود.یک نمونه جدول را در ادامه مشاهده می کنید.

جدول مربوط به پایه خودتان را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید5/28/2023 2:11:19 PM