دانش آموزان دهم ویازدهم درایام نوروز کمی هم درس بخوانیم

با کتاب نوروز برنامه ریزی دردوران طلایی را اصولی انجام بدهیم

دانش آموزان دهم ویازدهم درایام نوروز کمی هم درس بخوانیم

دانش آموزان گروه دهم ویازدهم انسانی در عید کمی هم درس بخوانیم 

دانش آموزان درگروه پایه دهم ویازدهم دردوران طلایی نوروز باید به بررسی وضعیت خود ازنظر میزان مطالعه و مباحثی که تا این زمان پرداخته اید  یک تمرکز ویژه ای داشته باشید تا بتوانید در این دوره درکنار اوقات فراغت وتفریح ودید وبازدید   حداقل روزانه 4 ساعت هم مطالعه داشته باشید که بهترین ابزاربرای برنامه ریزی کتاب نوروز می باشد و درادامه یکی از روش های استفاده ازاین کتاب را برای شما ارائه می نمایم .

درایام نوروز با کتاب نوروز 5 درس اختصاصی ومهم را جمع بندی نمایید .

برای بازیابی اطلاعات و آموخته های خود استفاده کنید .

دراین کتاب 5 آزمون دارید که به مرور مباحث خوانده شده از ابتدای سال تحصیلی تا پیش از آزمون فروردین می پردازد.

آزمون ششم آزمون جامعی است که جمع بندی مباحث را به طور کلی خواهید داشت .

هردو روز یکبار یک آزمون ازکتاب نوروز را ابتدا ازخود امتحان بگیرید وبازیابی کنید. (شناخت نقاط قوت وضعف )

در مرحله ی بعدی برای اشتباهات آزمون خود وقت بگذارید درهرنیم روز بریک درس تمرکز کنید واز کتاب درسی مطالعه کنید و تست بزنید .

نهایتا درپایان آزمون ششم را آزمون اصلی خود بدانید و اشکالات این آزمون را هم برطرف کنید این کار موجب می شود در آزمون 18 فروردین بهترین نتیجه را بگیرید. 

6/3/2023 12:57:09 AM
Menu