در آزمون 5 اسفند کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون  5 اسفند  کارنامه شما  کی  آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش : 

 پردازش آزمایشی : (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

زمان دریافت کارنامه در هر پردازش، دوساعت بعد از پایان هر پردازش می‌باشد، یعنی مثلا شما کارنامه پردازش اول را تاساعت 15 و کارنامه پردازش دوم را ساعت 18 و به همین ترتیب در پردازش های بعدی دریافت می‌کنید.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 پردازش آزمایشی

            *  ساعت   11:45   این پردازش  با تعداد   52,290   نفر انجام شد .   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش اول 

         *  ساعت  13:25     پردازش در حال انجام است


                        14:10      تراز کارنامه  10233  دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                                     ( 5109 نفر :  بدون پاسخ به اعتبارسنجی ،  2410 نفر :  مغایرت با اعتبارسنجی ، 2714 نفر جهش ترازی)


                        14:25     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   293,272                               102,458                                      190,814 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش دوم

         *  ساعت  17:15     پردازش در حال انجام است


                        17:40      تراز کارنامه  256 دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                        

                        17:50     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   351,479                               116,842                                      234,637 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش سوم

         *  ساعت  18:20     پردازش در حال انجام است

                        

                        18:50     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   354,132                               119,059                                      235,073 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش چهارم

         *  ساعت  20:00     پردازش در حال انجام است

                        

                        20:40     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   357,679                               121,988                                      235,691

5/28/2023 12:47:39 PM