پاسخ ویدئویی آزمون 5 اسفند | دوازدهم ریاضی

پاسخ ویدئویی آزمون 5 اسفند | دوازدهم ریاضی توسط دبیران مدارس تیزهوشان تهران

پاسخ ویدئویی آزمون 5 اسفند | دوازدهم ریاضی

پاسخ ویدئویی آزمون 5 اسفند | دوازدهم ریاضی


توسط دبیران مدارس تیزهوشان تهران


فایل های ضمیمه

سوال 1 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 2 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 3 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 4 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 5 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 6 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 7 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 8 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 9 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 10 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 11 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 12 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 13 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 14 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 15 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 16 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 17 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 18 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 19 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 20 | حسابان | سهیل حسن خان‌پور
سوال 21 | هندسه | علی‌اصغر شریفی
سوال 22 | هندسه | علی‌اصغر شریفی
سوال 23 | هندسه | علی‌اصغر شریفی
سوال 24 | هندسه | علی‌اصغر شریفی
سوال 25 | هندسه | علی‌اصغر شریفی
سوال 26 | هندسه | علی‌اصغر شریفی
سوال 27 | هندسه | علی‌اصغر شریفی
سوال 28 | هندسه | علی‌اصغر شریفی
سوال 29 | هندسه | علی‌اصغر شریفی
سوال 30 | هندسه | علی‌اصغر شریفی
سوال 31 | گسسته و آمار و احتمال | سروش موئینی
سوال 32 | گسسته و آمار و احتمال | سروش موئینی
سوال 33 | گسسته و آمار و احتمال | سروش موئینی
سوال 34 | گسسته و آمار و احتمال | سروش موئینی
سوال 35 | گسسته و آمار و احتمال | سروش موئینی
سوال 36 | گسسته و آمار و احتمال | سروش موئینی
سوال 37 | گسسته و آمار و احتمال | سروش موئینی
سوال 38 | گسسته و آمار و احتمال | سروش موئینی
سوال 39 | گسسته و آمار و احتمال | سروش موئینی
سوال 40 | گسسته و آمار و احتمال | سروش موئینی
سوال 41 | هندسه | دانیال ابراهیمی
سوال 42 | هندسه | دانیال ابراهیمی
سوال 43 | هندسه | دانیال ابراهیمی
سوال 44 | هندسه | دانیال ابراهیمی
سوال 45 | هندسه | دانیال ابراهیمی
سوال 46 | هندسه | دانیال ابراهیمی
سوال 47 | هندسه | دانیال ابراهیمی
سوال 48 | هندسه | دانیال ابراهیمی
سوال 49 | هندسه | دانیال ابراهیمی
سوال 50 | هندسه | دانیال ابراهیمی
سوال 61 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 62 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 63 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 64 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 65 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 66 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 67 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 68 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 69 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 70 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 71 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 72 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 73 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 74 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 75 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 76 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 77 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 78 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 79 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 80 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 91 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 92 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 93 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 94 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 95 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 96 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 97 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 98 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 99 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 100 | فیزیک | علی اکبر شیاسی
سوال 101 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 102 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 103 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 104 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 105 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 106 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 107 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 108 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 109 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 110 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 111 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 112 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 113 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 114 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 115 | شیمی | شهرام شاه‌پرویزی
سوال 116 | شیمی | حسین شکوه
سوال 117 | شیمی | حسین شکوه
سوال 118 | شیمی | حسین شکوه
سوال 119 | شیمی | حسین شکوه
سوال 120 | شیمی | حسین شکوه
سوال 131 | شیمی | حسین شکوه
سوال 132 | شیمی | حسین شکوه
سوال 133 | شیمی | حسین شکوه
سوال 134 | شیمی | حسین شکوه
سوال 135 | شیمی | حسین شکوه
سوال 136 | شیمی | حسین شکوه
سوال 137 | شیمی | حسین شکوه
سوال 138 | شیمی | حسین شکوه
سوال 139 | شیمی | حسین شکوه
سوال 140 | شیمی | حسین شکوه
5/30/2023 1:51:58 PM
Menu